Submission #1

Submission information
Submitted by fyc
Thursday, January 26, 2017 - 12:52
178.239.228.13
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Свободен младежки център
България
сдружение, НПО
3700 Видин, ул.Академик Стефан Младенов 11
094/601983
info@fyc-vidin.org
www.fyc-vidin.org
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Подпомагане на личностното развитие на младите хора като свободни граждани на демократично общество чрез включването им в образователни програми и общественополезни дейности
младежко лидерство и доброволчество, младежки политики, социални дейности за деца и младежи, образование, антидискриминация, обучения по защита от бедствия и аварии
деца и младежи, родители, учители, власти
еврорегион включващ СЗ България, Югозападна Олтения (Румъния) и Источна Сърбия
10 на щат, 22 извънщатни сътрудници
Център за работа с деца на улицата - социална услуга в общността, държавно делегирана дейност базирана в ромския квартал на Видин, годишен бюджет 100 000 лв. Развива се от 2010г.

Българо-сръбска мрежа за иновативно образование - 2013-2014, обща стойност 93583 евро, финансиран по ИПА България-Сърбия. Проектът целеше: консолидиране на мотивираните професионалисти от образователните системи на двете страни, като се изгради устойчива трансгранична мрежа; Създаване на благоприятна среда за сътрудничество и развитие на средното образование посредством обмяна на добри практики и иновации в областта на обучението и образованието; Насърчаване създаването на контакти между професионалистите в областта на образованието и неговите структури от двете страни на границата.

FASP (Програма за подкрепа на фамилното действие) - 2014, стойност на проекта 42401 CHF подкрепен от Българо-Швейцарска програма за сътрудничество. Проектът целеше: Създаване, апробиране и разпространение на холистична, гъвкава и устойчива програма за активно помагане на семействата на децата на улицата на базата на подхода на екипна работа по случай и работа на терен в общността; Развитие на капацитета на гражданския сектор като доставчик на социални услуги за трудни целеви групи и създаване на култура на сътрудничество сред професионалистите и институциите (публични и частни).
Дунавски Еврорегионален Граждански Форум - консорциум от български, румънски и сръбски НПО
tot6.jpg
Previous submission Next submission