Submission #14

Submission information
Submitted by fyc
Thursday, March 2, 2017 - 14:46
89.106.117.16
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
„Младежки порив за бъдещето”
България
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
3405 Монтана, ж.к. „Младост” -2, бл.44, вх. Б, ет.8, ап.24
0884 227 012
ml.poriv@mail.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружение с нестопанска цел “Младежки порив за бъдещето” – Монтана е неправителствена организация създадена през 2005 г..
1. Да развива и утвърждава духовните и културни ценности в гражданското общество;
2. Да мобилизира младежкия потенциал за неговото интелектуално и духовно израстване чрез методите и средствата на изкуството;
3. Да предоставя възможност за обучение на всички възрастови групи хора за пълноцена реализация на индивидуалните възможности на всеки човек;
4. Да работи и полага грижа за всеки член на обществото попаднал в неравностойно положение, без значение от неговия пол, произход, раса, религия, възраст, образование и др. обуславящи неравнопоставеност между хората.
5. Обучение на неравнопоставени членове на обществото за начините и средствата с които да отстояват гарантираните им законодателно права, разясняване на нормативните актове гарантиращи правата им, както и осигуряване на експертна помощ при отстояването им;
6. Да предлага на законодателната и изпълнителната власт идеи за промяна и развитие на нормативните актове касаещи защитата и правата на хората в неравностойно положение.
1. провеждане на курсове организирани под формата на танцова и музикална школа;
2. репетиции и курсове за различните изкуства;
3. провеждане на ограмотителни лекции и семинари за историята и съвремените тенденции и постижения на танцувалното изкуство;
4. провеждане на концерти в страната и чужбина за популяризиране на изкуството и изява на наученото;
5. организиране на фестивали и изложби;
6. иницииране на обществен дебат/и с цел запознаване на обществото и държавните институции с проблемите на хората в неравностойно положение;
7. осъществяване и подръжка на контакти с държавната и местна власт, както и със сродни правителствени и неправителствени организации в страната и чужбина;
8. участие в дарителски кампании и развиване на дарителска, спонсорска и спомосъществувателна дейност;
9. международен културен и образователен обмен;
10. развитие на доброволчеството и работа с доброволци.
Деца, младежи и възрастни
национално ниво
3 човека на граждански договор; 10 доброволеца
Проект: „Move your future ahead”BG13/A2/513/R3
Проект: Младежки информационно-консултантски център – Монтана
Проект "Творчество във възход" 2007CB16IPO006-2011-2-85
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Младежки порив за бъдещето” е член на Форум гражданско участие.