Submission #50

Submission information
Submitted by fyc
Monday, December 25, 2017 - 16:39
212.39.89.170
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Център за развитие на гражданското общество ПРОТЕКТА
Сърбия
гражданско сдружение
ТПЦ Калча, први спрат,ламела Б,локал 43,Обреновићева 46,18 000 Ниш, Сърбия
+38118 514 360
centar@protecta.org.rs
www.protecta.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на ПРОТЕКТА е пробуждането на гражданско съзнание чрез изпълнението на дейности в областта на демокрацията, европейската интеграция, културата, опазване на околната среда, икономическо укрепавне на населението, политиката за младежта и работата с бежанци и вътрешно разселени лица.

Целите на PROTECTA са:
- Поощряване и укрепване на независими граждански и младежки инициативи чрез изграждане на капацитет и информираност на гражданите;
- Развитие на демократичните процеси на местно, национално и международно ниво и укрепване на ролята на гражданите в процесите на вземане на решения;
- Укрепване на капацитета на организации и институции, които са от значение за развитието на социалните, икономическите и социалните стандарти;
- Подкрепа на младите хора в тяхната икономическа независимост;
- Повишаване на осъзнаването на проблемите на околната среда и създаване на здравословна околна среда в интерес на сегашните и бъдещите поколения.
- Насърчаване на демокрацията, демократичните ценности и върховенството на закона;
-Развитие на гражданското общество и гражданския сектор в Сърбия;
- Промоция на стандартите и ценностите на европейската интеграция;
- Младежка политика, стандарт, образование, активизъм и доброволческа дейност;
- Икономическо овластяване на населението и икономическите субекти;
- Насърчаване на иновативни модели на социално действие в местната общност и устойчиво развитие;
- Култура и междукултурен обмен.

Младите хора, гражданите, гражданското общество
Локално и национално ниво
3 постоянно наети, 4 по договор, над 30 доброволци
1. Младите хора са закона - 2017 Ресурсен център за област Пирот и Нишава, подкрепен от МОC, изпълняван в периода юли-декември 2017 г. и стойност: 1,181,000.00 динара
Проектът е насочен към младежите на територията на регион Нишава и Пирот, по-специално чрез развитието на активизъм и насърчаване на доброволчеството сред младите хора, но също така чрез развиване на умения и капацитет у младежките и неформални групи, за да реализират своите собствени идеи за проекти. Чрез програмата ресурсният център подкрепи 10 проектни идеи на асоциации и неформални групи, като освен наставничество и техническа помощ също и супсидира изпълнението на проекта. Проектите са тематично разнообразни и включват редица области: сътрудничество между поколенията, опазването на околната среда, насърчаване на здравословния и безопасен начин на живот, обновяване на обществени места ...

2. МОЯТ ЕНЕРГЕТИЧЕН ГРАД, подкрепен от Министерството на земеделието и опазване на околната среда, изпълнен през 2016 г., стойност 752,000.00 динара
Проектът имаше за цел да популяризира инициативата "Engage", енергийната ефективност и механизмите, които припознават гражданите като важен обект в този процес. Той също така насърчава осведомеността за значението на енергийната ефективност и насърчава гражданите и преди всичко младите хора от територията на Ниш активно да участват в процесите на опазване на околната среда. Чрез реализацията на проекта ситуацията в град Ниш се разглеждаше в по отношение на информираността на гражданите по тази тема, начини за по-голямо включване и информиране чрез проучване на общественото мнение. Също така се дава възможност младите хора / студенти да представят своите виждания за проблеми и потенциални решения чрез казуси.

3. "ЗЕБРА" - подобряване на знанията за безопасността на децата в пътното движение за учениците от нишките основни училища, с подкрепата на Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата, реализиран през 2016 г., стойност 1,180,000.00 динара
Проектът има своя акцент върху повишаване на информираността и необходимостта от увеличаване на общата култура на поведение в пътния трафик с цел повишаване на безопасността, особено с деца и младежите. Чрез организиране на клубни форми бяха информирани и образовани ученици от средните училища от Ниш замерките и начините безопасността на децата и младите хора в трафика да се издигнат на по-високо ниво. Също така, на учениците от основните училища са представени чрез практически семинари начините за увеличаване на тяхната безопасност на движението по пътищата, като непреки участници.
ПРОТЕКТА е член и основател на голям брой активни мрежи и коалиции:
• Коалиция "Младежка инициатива Ниш", като член на коалицията, ние проведохме задълбочени изследвания на нуждите на младите хора в Ниш на извадка от над 2000 млади хора, въз основа на които по-късно се разработи стратегия с младежта и LAP за младежта за град Ниш
• Съюза на организации "АКРИМА" (ПРОТЕКТА е един от 24 членове на мрежата от младежки организации, активни в борбата срещу корупцията и организираната престъпност)
• Член на КОМС
• Член на НАПОР (Национална асоциация на младежките работници) и акредитирана за изпълнение и подобряване на стандартите на нладежката работа
• мрежа BEWMAN (в момента от 12 членове - екологични организации, занимаващи се с лобиране за правилна работа и управление на електронни отпадъци)
• Член на Международната мрежа за борба с организираната престъпност - ФЛАРЕ
• ПРОТЕКТА е основател на Европейската къща в Ниш, Пирот и Враня
• съосновател и съдружник с общините Пантелей и Палилула в подкрепата и финансирането на Канцеларията за младежта
• Кампанията "Всички еднакви - всички сме различни" (ПРОТЕКТА е една от деветте държави-основател на кампанията в Сърбия)