Submission #51

Submission information
Submitted by fyc
Monday, December 25, 2017 - 17:12
212.39.89.170
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Гражданско сдружение КОКОРО - Бор
Сърбия
Гражданско сдружение
19210 Бор, Ул. С. Ковачевића 15 Л1, Сърбия
+381 30 24 96 761
kokorom@mts.rs
www.kokoro.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията е чрез ефективно използване на съществуващите ресурси, подкрепата на експерти и младежкия активизъм, да се постигне всеобхватна подкрепа на лицата и групите в риск, да осигури достъпност до услугите, с активно участие на потребителите, прозрачност и увеличаване на капацитета на самите доставчици на услуги.
Основано е на 13.03.2004 г. по инициатива на група граждани, специалисти от социалната сфера, здравеопазването и образованието, които са ангажирани в програми за психосоциална подкрепа на уязвимите групи, в други неправителствени организации. Непосредствената причина за това бе необходимостта от разработване на подкрепа за деца и млади хора от семейства, които не разполагат с достатъчно знания, за да се развие просоциалното поведение и в отговор на техните нужди.
деца и младежи
Република Сърбия съседните страни
трима наети по договор, доброволци (годишно 25)
1. "Промяна към по-добро" "(21.12.2015-21.08.2017), общ бюджет: 201,007.86 € - подкрепа и овластяване на децата и младите хора в риск и с поведенчески проблеми и конфликт със закона и техните семейства. Създаване на социална услуга Дневен центърза деца и младежи с поведенчески проблеми.
2. '' Научете повече за живота '' (01.12.2010 - 30.11.2011) на обща стойност: 97 710,74 € по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП Румъния – Сърбия. Първична превенция на злоупотреба с наркотици и друго рисково поведение сред младите хора.
3. "Медиация до промяна" (07.12.2016-06.12.2017), с обща стойност 53 000 €, сподкрепата на Европейския съюз, обучения, промоция, презентация и изпълнение на медиация (в семейството, нежду малолетния извършител и жертвата, за ситуация на дискриминация...).
МОДС