Submission #25

Submission information
Submitted by fyc
Sunday, August 27, 2017 - 14:40
212.39.89.89
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Център за местна демокрация ЛДА
Сърбия
гражданска организация
Сретена Марковића 9, 19350 Књажевац, Србија
+381(0)19.730083
ldacss@aldaintranet.org
www.lda-knjazevac.org
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Неформално обучение на социалните актьори, информиране, изграждане на мрежи и популяризиране на принципите на активно гражданство. Центърът за местна демокрация на LDA осигурява подкрепа за демократичното, социалното, икономическото и културното развитие на местните общности, в които оперира.
В съответствие с нашата мисия осъществяваме два типа дейности:
• дейности на местно равнище, които насърчават междусекторното сътрудничество на социалните актьори и участието на гражданите в местния живот;
• Дейности на международно ниво, които насърчават децентрализираното сътрудничество между местните власти и сдружения от Сърбия, Западните Балкани и Европейския съюз.
Услугите включват организиране на неформални образователни програми, създаване на условия и механизми за участие на гражданите в която процесите на вземанена решения на местно ниво, мрежови дейности на местно и международно ниво и обмен на добри практики с други местни общности в Сърбия, Западните Балкани и ЕС.
• Младежи
• Местни власти
• Граждански сдружения
Централна, южна и източна Сърбия, Западни Балкани, ЕС.
Двама души на щат, 5 сътрудника назначени по проекти и 7 доброволци.
Проект: ‘’Balkan Regional platform for youth participation and dialogue / Регионална платформа за участие и диалог на младежите от Балканите”
Период: 01.01.2015. до 31.12.2018.
Обща стойност: 813.632,00 евра
Донор: Европейски съюз чрез програма Civil Society Facility Operating Grants to IPA CSO Associations - Support to Regional Thematic Associations и Обюина Княжевац.

Чрез създаването на Регионалната мрежа за местна демокрация на Балканите и редица местни и регионални младежки структури и дейности, този проект има за цел да допринесе за изграждане на регионално тематично сътрудничество и координация между НПО и публичните органи на Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, Косово и Сърбия и да помогне за подобряване на средата за активизъм и участието на младите хора, особено на младите хора в неравностойно положение от Мостар, Прийедор, Завидовичи, Никшич, Пея, Суботица, Княжевац, Кавадарци и Скопие.
През 2016 г. този проект получи наградата на организацията-чадър за младежи в Сърбия КОМС за най-добър проект, който развива младежкия активизъм чрез международно сътрудничество.

Проект: Нашите граждани за нашата община
Период: 29.08.2016. до 30.06.2017.
Обща стойност: 1.348.100,00 рсд
Донор: Европейски същз, Швейцарско правителство и правителството на Р Сърбия чрез програма Европейски ПРОГРЕС и Община Власотинце

Целта на проекта е да подобряване на доброто управление в община Владотинци чрез:
• подобряване на процедурите за финансиране на местните граждански асоциации от общинския бюджет и
• създаване на условия за активно участие на гражданите, които и на местни сдружения на гражданите, във вземането на решения и стратегически документи на местно ниво.

В рамките на проекта се извършва серия от обучения за представители на местната администрация, местните институции и сдружения на местното население по теми от прозрачно финансиране на проекти на местни сдружения от общинския бюджет, участие в бюджетирането и участието на обществеността при изготвянето на местни стратегически документи; изработен е пакет от документи и ръководства за прозрачни финансиране на сдружения от общинския бюджет; организирани са две публични изслушвания с участието на граждани и реализирана обществена кампания за мотивиране на гражданите да участват в процеса на вземане на решения на местно ниво, в тяхната общност.


Проект: "Създаване на доброволна младежка информационна служба - Информационен пункт Княжевац"
Период:06.06.2016. до 28.02.2017.
Обща стойност: 462.500,00 рсд
Донор: Министерство на младежта и спорта на Република Сърбия
Чрез създаването на първата местна доброволна младежка инфо служба в община Княжевац е повишен достъпа до програмите за мобилност на младите хора от Княжевац, но също така са създали условията за стимулиране на тяхната активност и доброволчеството на местно ниво. Услугата, организиран от отдел '' млади хора за млади хора '', се занимава със събиране, подбор и разпространението на информация за програми и услуги, които дават възможност за (национална и международна) мобилност на младите хора и в подкрепа на младите хора от община Княжевац при кандидатстване за участие в тези програми или използване на такива услуги. В допълнение, тази услуга се занимава с популяризиране на доброволчеството и младежката активност чрез примери за добри практики от областта.
• Европейска асоциация за местна демокрация - АЛДА
• Регионална мрежа за местна демокрация на Балканите
• Мрежа на детските организации на Сърбия - МОДС
• Чадърна организация на младежта на Сърбия - КОМС