Submission #28

Submission information
Nikolay Tsolov's picture
Submitted by Nikolay Tsolov
Monday, August 28, 2017 - 17:31
178.75.229.78
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
АзБуки
Сърбия
сдружение
Булевар Немањића 20а/24 18000 Ниш, Србија
+381 (0) 65 2760962
info@azbuki.org
http://www.azbuki.org/
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на Асоциацията е да развива демократични ценности, култура и традиции.
Концепцията на проектните дейности се фокусира върху утвърждаването на младите хора, насърчаването на социални и демократични ценности, както и свързването на местните и образователните институции с цел подкрепа на младите хора и тяхното участие в международните трендове.
деца и младежи
Международна (ЕС)
30 активисти/доброволци
Име на проекта: Искам да остана в Сърбия
Период: 16.11.2016.-15.05.2017г.
Стойност: 741.000,00 динара
Финансираща програма: Министерство на младежта и спорта
Кратко описание: Проектът "Искам да остана в Сърбия" предоставя подкрепа на младите хора да допринасят за решаването на проблемите на местните общности, като се подчертава важността на процеса на придобиване на лични, социални и работни умения. Целта на проекта е да даде възможност на младите хора да избират и получат адекватно и преди всичко качествено образование, за да могат по-късно да участват в активна работа и да подобрят положението в страната. Резултатът от проекта е отразен в увеличаването на броя на младите хора, на които са изтъкнали предимствата на образованието в страната, както и оставането и трудова заетост в страната, от която произхождат. Очакваният ефект, разбира се, е по-големият интерес към следване в Сърбия, по-малък брой млади хора, които емигрират от Сърбия, и по този начин напредък в сферите, които ще разполагат с вишисти.
Сайт на проекта: http://zelim.azbuki.net/

Име на проекта: Вилиндеца из Вилин града
Период: 01.10.2016. - 31.12.2016 г.
Стойност: 100.000,00 динара
Финансова програма: Община Град Ниш
Кратко описание: Този проект е предназначен предимно за деца с интелектуални затруднения, деца без родителска грижа и деца с увреждания, за да бъдат включени в нормалния поток на съвременното общество. Целта е да се подчертае, че те са като всички останали, че ситуацията, в която се намират, или специалните нужди не ги различават от другите деца, т.е. че и те могат да побеждават предизвикателствата с помощта на своите връстници - съученици и доброволци. По този начин се осъществява включването на деца със специални нужди в обществото. Също така имаме за цел да привлечем деца от по-ниските степени на началното училище към четене на книги и творческо мислене, където да включват деца от различни социални и национални групи, особено ромски деца.
Сайт на проекта: http://vilindeca.azbuki.net/

Име на проекта: Млади дебатьори
Период 29.09.2015 - 01.18.2016г.
Стойност: 98,880.00 динара
Финансова програма: Община Град Ниш
Кратко описание: Проектът включва младежи от средни и начални училища. Сдружение Доброволци от сдружения АзБуки и ГРОФ - гимназисти в Ниш, след два дни на психологически и дебати обучения, продължават с обучение на връстници от връстници с на младежите от основното училище. Включени са различни основни училища – така че да се обхващат различни социални, етнически и демографски групи, това са основните училища: Цар Константин, Радойе Доманович, Джура Йакшич – Йелашница, Йован Йовановић Змай – Малча. Най-малките потребители на проекта чрез неформално обучение, развиват уменията си на мислене, комуникация, толерантност, вземане на решения, и най-вече участват активно в местната общност и полезно прекарват свободното си време.
Сайт на проекта: http://debateri.azbuki.net/
Напор, КОМС