Submission #32

Submission information
Submitted by fyc
Monday, September 11, 2017 - 15:47
178.75.235.216
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Регионална мрежа за иновативно образование
България
сдружение с нестопанска цел, НПО
3700 Видин, ул.Акад.Ст.Младенов 11
+359 888978650
rnie_vidin@abv.bg
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Сдружението осъществява дейност в обществена. полза, изразяваща се в мобилизиране и развитие на ресурси за модернизацията на образованието, квалификацията и младежкото развитие в граничните райони между България, Сърбия и Румъния.
1. Насърчаване на трансграничното сътрудничество за повишаване на качеството и релевантността на предоставяните услуги в сферата на образованието, квалификацията и младежкото развитие, посредством разработването на иновативни подходи и разпространението на добри практики.
2. Повишаване на професионалното развитие на тези, които работят или са активни в областта на образованието, квалификацията и младежкото развитие.
3. Подобряване на капацитета на организациите, работещи в областта на образованието, квалификацията и младежкото развитие.
образователни структури и НПО работещи с деца и младежи
деца и младежи
учители и младежки работници
Граничните райони на България, Румъния и Сърбия
2 души на щат
"Мрежа от сигурни училища" финансиран от програма Интерег Румъния - България. Проектът е насочен към изграждането и тестването на модел на "сигурното училище" по отношение на защитата от бедствия и аварии. Благодарение на него е изградена мрежа от 20 такива училища - 10 в България и 10 в Румъния, обучени са директори, учители, ръководители на ученически клубове и психолози. Създадена е методика за работа на клубовете, които фунционират една година с около 320 деца.