Submission #7

Submission information
Submitted by fyc
Tuesday, February 28, 2017 - 17:13
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Активно общество
България
Сдружение
3700 Видин, к-с „Съединение“ бл. 3, ет. 5 ап. 14; офис: 3700 Видин, пл. Бдинци № 2
+359 894 23 22 54
aktivnoobshtestvo@gmail.com
aktivnoobshtestvo.org
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Съдействие за утвърждаване на Европейските ценностите: Човешко достойнство, Свобода, Демокрация, Равенство, Върховенство на закона и Зачитане на човешките права. Да представлява, защитава и развива интересите и потребностите на младите хора, чрез развиване на инициативи, насочени към: популяризиране и спазване на основните човешки и граждански права; подобряване качеството на живот на младите хора и борба срещу асоциалните явления в обществото; Повишаване квалификацията на членовете на сдружението и изграждане, развиване и координиране на мрежа от представителства (координатори) на регионално и секторно ниво;
Младежка дейност; Доброволчество; Образование и обучение; Изготвяне на анализи и доклади; Разработване и управление на проекти; Информационни и консултантски услуги;
Младежи; Местни общности; Местна власт; НПО
Област Видин
5 човека на 8 длъжности (граждански договор) 100 доброволеца средно на година
МИКЦ Активно общество;
Име на проекта“ Младежка банка Видин“
Еко кампания „Спаси едно дърво“
Сдружение „Активно общество“ изгражда собствена мрежа от клонове в областта и страната