Submission #39

Submission information
Submitted by fyc
Sunday, October 22, 2017 - 13:47
89.253.176.205
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Център за творческо развитие - Княжевац
Сърбия
сдружение
Трг ослобођења 1/5, 19350 Књажевац, Србија
+381 (0) 19 735 470
ckr_knjazevac@yahoo.com
ckrknjazevac.org.rs
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Мисията на Центъра за творческо развитие - Княжевац е застъпничество за подобряване на положението на децата и младежите на всички нива, основано на демократичните ценности и принципи на партньорство между гражданския, обществения и бизнес сектора.
Целите на сдружението са:
1. развитие на активното участие на децата и младежите в обществото,
2. овластяване на децата и младите хора да участват в процесите на вземане на решения,
3. организиране на деца и млади хора за творчески цели,
4. подпомагане на децата и младите хора да упражняват своите права,
5. развитие на междукултурните ценности сред децата и младите хора,
6. подкрепа за родителите, настойниците и институциите, които работят с деца и младежи.
Основните дейности на сдружението са: Неформално образование и обучение, междукултурно образование, младежки обмени, информиране на деца и младежи, развитие на активното участие на децата и младежите, подпомагане на децата и младежите при упражняване на техните права, подкрепа на родители и институции, работещи с деца и младежи ...
Деца и младежи, наети в институции, работещи с деца и младежи
Гр. Княжевац, Зайчерски окръг
Анагажирани по трудов договор 5; доброволци – 20 годишно
Проект "Образование за правата на детето" - от 2012 до днес / Проектът се основава на разпоредбите на Конвенцията за правата на детето. Проектът се изпълнява в партньорство с пет организации от Княжевац, Ниш, Враня, Кралево и Узице и десет основни училища. Проектът има следните цели:
- Създаване на модел за прилагане на образованието по правата на децата в редовното образование в 10 пилотни училища в Сърбия
- Укрепване на капацитета на училищата като институции и на служителите в тях да зачитат правата на детето в работата си и да прилагат образованието по правата на детето
- да се даде възможност на децата, родителите и другите участници в образователната система да участват активно в популяризирането и прилагането на правата на детето в училищата
Проектът се финансира от фондация "Детска фондация Пещалоци" от Швейцария, стойност на проекта: 350 000 евро.

"Младежта в ъгъла" - юли 2013 г. - януари 2014 г., / Чрез проекта е създадено младежко пространство -клуб "Младежки ъгъл" с активното участие на младите хора в планирането и изпълнението на тези дейности и насърчаване на значението на младежката активност чрез организиране на културни и артистични събития.
Проектът се финансира чрез дарителската програма "Зайчарска Инициатива" и Фондация "Искрорак", като стойността на проекта е € 5 000.

Проект "Да живеем заедно" - 2006-2011 / проект за развитие на междукултурния диалог и активно младежко участие и се реализира в два тригодишни цикъла в партньорство с организации от Ниш, Алексинац, Зайчар, Кралево, Нови Пазар, Ужице и Пожега. Създадени се младежки клубове, които в повечето организации все още са активни. В сътрудничество със средните училища беше разработена програма за междукултурно образование. Междукултурният младежки обмен в Пеолока се организира в детското село в Швейцария.
Проектът бе финансиран от фондация "Детска фондация Песталоци" от Швейцария и е на стойност 800 000 евро.
Център за творческо развитие - Княжевац е член на Мрежата на организациите, работещи с деца в Сърбия - МОДС, Tимочка мрежа, Национална асоциация на практикуващите младежки работници (НАПОР).