Submission #9

Submission information
Submitted by fyc
Tuesday, February 28, 2017 - 17:20
178.75.238.73
Моля, попълнете формата изчерпателно, без да влизате в излишни подробности.
ДАННИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
Младежко движение за развитието на селските райони в България (МДРСРБ)
България
НПО (сдружение)
2140 Ботевград, бул. „Трети март” №1, вх. В, ет. 2, ап. 4
+359 887 449163; +359 887 505544
ymdrab@abv.bg
www.ymdrab.eu
ПРОФИЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА/ИНСТИТУЦИЯТА
- да стимулираме свободната гражданска инициатива на младите хора в селските райони;
- да генерираме нови идеи и да реализираме разнообразни дейности в подкрепа на личностното и социално-образователно развитие на селските младежи;
- да взаимстваме и обменяме информация и опит с други младежки и сходни организации, на различни нива у нас и в чужбина;
- да взаимодействаме с национални и международни институции в областта на неформалното младежко образование, междукултурния обмен, спорта, опазването на околната среда и др;
- да подпомагаме селските младежи в неравностойно положение;
- да стимулираме активното социално включване и успешната трудова реализация на младежката общност от селските райони на България и др.
- разработване и реализиране на стратегии, програми и проекти в подкрепа на младите хора, които живеят в селските райони на България;
- подпомагане на социалното развитие и успешна трудова реализация на младежите в селата, които се намират в неравностойно положение, спрямо останалите свои връстници;
- опазване на околната среда и културното наследство на България;
- събиране, обработка и анализ на данни за състоянието и перспективното развитие на селата и селските райони;
- информационно-консултантска дейност сред селската младеж, относно законотворчеството в България и разясняване правата и задълженията на младите хора;
- подпомагане на млади таланти и младежи с увреждания;
- застъпничество и др.
младежи (вкл. младежи в неравностойно положение) и младежки работници
дейността ни се осъществява на местно, национално и международно ниво
дейността на организацията се осъществява от членовете на УС на доброволен принцип. Нямаме постоянно зает персонал на щат, на трудови или граждански договори. Наемаме външни специалисти за работа по одобрени проекти.
„Нека бъда Един от Вас”
„Да си подадем ръка”.
„Гласът на Младежите – Глас на Промяната”- период: 20-27.08.2013 г.
От 2008 г. МДРСРБ е пълноправен член на европейското младежко движение MIJARC Europe (Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique) (www.mijarc.net/europe). То обединява 12 младежки организации от цяла Европа и над 150 000 млади хора, населяващи селските райони на континента. Това е втората по големина международна организация на селски младежи в Европа. Два пъти представители на МДРСРБ са избирани за членове на Управителния орган на движението (European team) и заради своята активна и креативна международна младежка дейност в последствие са избирани и за Председатели на MIJARC Europe.
Също така нашата организация е пълноправен член и на световното младежко движение MIJARC World (www.mijarc.net), което обединява неправителствени организации на млади хора от селските райони на четири континента - Азия, Европа, Африка и Латинска Америка.