Showing 31 - 40 of 66.   Show 10 | 50 | All results per page.
Страна:

България

Регионална мрежа за иновативно образование Сдружението осъществява дейност в обществена. полза, изразяваща се в мобилизиране и развитие на ресурси за модернизацията на образованието, квалификацията и младежкото развитие в граничните... преглед
Регионални партньорства за устойчиво развитие Сдружение РПУР-Видин има над 10 години опит в разработването и изпълнението на проекти финансирани от фондове и програми, като се започне с програма ФАР, Трансгранично сътрудничество... преглед
"Нов път" Мисията е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, подпомагане на здравеопазването, образованието, науката и културата, подкрепа на социално слаби, инвалиди и... преглед
Развитие и подкрепа на ромските жени и деца Мисията на организацията е да работи за подобряване на живота на децата и жените от ромски произход, да подпомага развитието и интегрирането на малцинствените и маргинализираните групи,... преглед
Център за младежки инициативи Лом Подкрепа на мероприятия за насърчаване на заетостта,намаляване на младежката безработица и насърчаване на младите хора,които възнамеряват да започнат дребен бизнес; подкрепа и реализиране... преглед
Консултативен съвет за младежка политика - Перник Kонсултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат... преглед
Фондация "П.У.Л.С." – Да изгражда здравословни отношения в българското семейство – да изгражда нагласи на нулева толерантност към насилието в българското общество, уважение към личното достойнство и... преглед
Страна:

Сърбия

Форум Ринор 1. Подобряване и развитие на културно-художествената, любителска и полупрофесионална работа, обучение на граждани, особено деца и младежи в културни дейности, организиране на културни... преглед
Център за творческо развитие - Княжевац Мисията на Центъра за творческо развитие - Княжевац е застъпничество за подобряване на положението на децата и младежите на всички нива, основано на демократичните ценности и принципи на... преглед
Клуб за подпомагане на младите хора 018 (КОМ18) Клубът за подпомагане на младите хора 018 (KOM18) е създаден през 2007 г. и регистриран през 2008 г. като непартийна, неправителствена и нестопанска организация, чиято основна цел е... преглед

Pages