Проект "Граждански мониторинг за по-качествени социални услуги"

Описание на проекта

Донор

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"

BG05SFOP001-2.009: ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Референтен номер BG05SFOP001-2.009-0004
Водеща организация сдружение РАЙС
Партньори Свободен младежки център
Териториален обхват Територията на област Видин (вкл. 11-те съставни общини)
Продължителност 12 месеца (1/2019 - 1/2020)
Цели на проекта Обща цел на проекта: Да допринесе за подобряване на формулирането и реализирането на публични политики в сферата на социалните услуги на местно и регионално ниво на територията на област Видин на базата на независим граждански мониторинг, обратна връзка, партньорство и отправяне на препоръки от страна на гражданското общество.

Тази Обща цел включва следните специфични цели: 1. Развитие на граждански ресурси за осъществяване на мониторинг върху публични политики в сферата на социалните услуги и партньорство с публичната власт за подобряване на качеството им; 2. Развитие на методически инструменти за ефективен граждански мониторинг в тази сфера; 3. Практическо реализиране на независим граждански мониторинг с цел оценка на публичната политика в сферата на социалните услуги на местно и регионално ниво и изготвяне на препоръки за подобряването й, включително на регулаторната среда за гражданското участие; 4. Популяризиране на гражданското участие в мониторинга и оценката на публични политики и на неговите резултати.
Основни дейности и очаквани резултати Провеждане на информационна среща за обявяване на намеренията и привличане на участие; Разработване на Методика и инструменти за оценка на политиката на социалните услуги на общинско и областно ниво; Експертна работна среща за приемане на Методиката и нейното редактиране и допълване (ако е необходимо); Граждански мониторинг и оценка на политиките за социални услуги в целевия район от изследователски екип, използвайки приетата Методика; Провеждане на Кръгла маса „Развитие на социалните услуги в област Видин“ с участие на представители на държавни институции, общини и граждански организации; Публикуване и разпространение на печатни материали – листовка с описанието на проекта и сборник с неговите продукти; Повишаване на капацитета на кандидата и партньора за граждански мониторинг и застъпничество по отношение на политиките за социални услуги, като една от мерките за устойчивост и мултиплициране.

Основни продукти на проекта са Методика и инструменти за граждански мониторинг и оценка на политиките за социални услуги на общинско и областно ниво и Доклад от гражданския мониторинг и оценка на политиките за социални услуги в област Видин, които ще бъдат достъпни чрез публикациите, включително и онлайн. Продължителността на проекта е 12 месеца.
Целева група Децентрализираните държавните органи и общинските власти, отговорни за социалната политика на тази територия, гражданските организации (такива на потребители на социални услуги, на техни семейства и общности, както и НПО - доставчици на социални услуги) и общественността.
Прогнозна стойност на проекта 67 243,93 BGN, от които 57 157,34 BGN европейско финансиране и 10 086,59 BGN национално съфинансиране.
Публикации

Плакат на проекта

Дипляна на проекта

Методология за граждански мониторинг на социалните услуги

Доклад от мониторинг и оценка на системата за социални услуги в област Видин

Сборник материали (кратка версия на доклада)

Препоръки към местните и регионални власти