Осми форум за обмяна на опит

10-11.05.2018 Осмият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Александрия, Румъния. Темата на форума бе "Процедури по осиновяване".

Покана за обучители

Сдружение Свободен младежки център (www.fyc-vidin.org) – Видин е водеща организация в изпълнението на проект 16.5.2.001 „Регионална мрежа за социална кохезия“, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България. Във връзка с изпълнението на проекта, планираме да проведем 5 двудневни семинара с по 20 участници от двете страни по теми от взаимен интерес, свързани със социалните услуги. Семинарите ще се проведат в различни селища от целевия район от българска страна, който включва административните области граничещи с Република Румъния – от Видин до Добрич, като най-вероятни са тези, намиращи се в радиус до 150 км от двата моста. Ще се ползва преводач от/на румънски език.

Търсим квалифицирани треньорски двойки с опит, които могат да извършат обучение по една или повече теми, като възложителят заплаща за всеки семинар по граждански договор или с фактура брутната сума от 1090 лв (с включени всички видове данъци и осигуровки) на обучител. Ангажиментът включва:

  • Съставяне на подробна учебна програма за 18 учебни часа (като се има предвид, че преводът не е симултанен);
  • Предоставяне на 25 страници подходящи писмени материали на български и/или английски език по темата за участниците в електронен вид;
  • Провеждане на семинара в определеното време и място в периода юни – ноември 2018г., с използване и на интерактивни методи (по възможност).

Начин на кандидатстване: Изпратете подробно CV с референции и програма на всеки конкретен семинар, който предлагате да проведете на info@fyc-vidin.org до 25 май 2018г. Съдържанието на семинара трябва да бъде съобразено с изброените по-долу препоръчителни тематични области, като може да включва и повече от една от тях или да ги модифицира. МНОГО ВАЖНО: С предимство са нови, иновативни и модерни услуги и техники в социалната работа.

1. Социални услуги за малолетни, извършили наказуемо деяние

2. Тенденции при съветването/консултирането/работата с родители

3. Методи за работа с деца жертви на насилие

4. Специфични терапии при деца с увреждания

5. Методи за работа при деца със зависимости

6. Социални услуги за интегриране на мигранти без принадлежност

7. Метод/и на социални услуги за работа с деца с девиантно поведение

8. Методи за работа с хора с умствени увреждания

9. Превенция на изоставянето от страна на семейството

10. Превенция на напускането на училище

11. Работа с жертви на домашно насилие и с агресори

12. Ранна превенция на домашното насилие

13. Превенция на изоставянето на възрастни хора

14. Работа с родители на деца на улицата

15. Работа с родители в процес на развод

16. Работа с хора със зависимости

Седми форум за обмяна на опит

19-20.04.2018 Седмият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя във Велико Търново. темата на форума бе "Социални услуги за деца - дневна грижа".

Шести форум за обмяна на опит

12-13.04.2018 Шестият форум за обмяна на опит между специалисти от социалните услуги от българо-румънския граничен район се състоя в Крайова, Румъния. Темата на форума бе "Социални услуги за стари хора".

Страници

  • Site Counter:231,539
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:407