ANDPDCA ще управлява 100 милиона евро от Националния план за възстановяване и устойчивост

28.10.2021 От предоставените на Румъния 29,2 млрд. евро 368 млн. евро са предназначени за реформи в областта на труда и социалната закрила. От тази сума 100 млн. евро ще бъдат предоставени на ANPDCA (Национален орган за правата на хората с увреждания, децата и осиновяванията) за развитие на компонента "социална инфраструктура", както следва:

  • 50 млн. евро отиват за развитие на социалната инфраструктура за деца, включително инвестиции в мрежа от 150 дневни центъра за деца в риск;
  • 50 млн. евро са предназначени за реформата на системата за защита на възрастните с увреждания и за инвестиции в модернизирането на социалната инфраструктура за хора с увреждания.

Източник: http://andpdca.gov.ro

Правителството на Румъния одобри въвеждането на нови мерки за подкрепа за обучение и заетост на лица с гарантиран минимален доход, както и на млади хора

15.09.2021 T

Правителството на Румъния одобри извънредна наредба за изменение и допълнение на Закон № 416/2001 относно гарантирания минимален доход и Закон № 416/2001 г. 76/2002.

Основните изменения на Закон №. 416/2001:

- Издръжка на социално подпомагане, за още 6 месеца от момента на постъпване на работа, ако бенефициентът се ангажира за период от минимум 24 месеца. Ако трудовият договор на бенефициент приключи по инициатива на работодателя за по-малко от 24 месеца, отпуснатите като социално подпомагане суми няма да бъдат възстановени. От друга страна, при прекратяване на трудовото правоотношение по причини, дължащи се на работника или служителя, отпуснатите като социални помощи суми ще бъдат възстановени за целия период.

- Възможност бенефициентите на социално подпомагане да следват курсове от типа „Втори шанс”, по препоръка на окръжната агенция по труда. Отказът за участие ще доведе до прекратяване на социалното подпомагане и забрана за кандидатстване за ново право за срок от 12 месеца, както при отказ от работа.

- Въвеждане на задължението за представяне на социални работници, отговарящи на условията за социално подпомагане, в агенциите по заетостта, за прилагане на стимули за заетост, на всеки 6 месеца или когато е необходимо. Неявяването в агенцията по труда ще се третира като отказ за работа и ще доведе до прекратяване на социалното подпомагане и възможност за подаване на ново заявление след период от 12 месеца. Това задължение е съществувало и преди, до 2016 г., и е въведено отново, за да се запази връзката между службите по заетостта и бенефициентите на социално подпомагане.

- Настаняване на транспорт за трудоспособни лица от семейства, получаващи социално подпомагане, които следват курсовете по програма "Втори шанс", на разстояние повече от 5 км от дома.

По отношение на Закон № 76/2002 г., основното изменение, внесено в него от извънредната наредба се състои в това, че възрастовата група, за която се прилагат мерките за млади NEETs, е разширена от 16-25 години, както е сега, на 16- на 30 години .

Приблизително 2 000 млади NEETs ще се възползват тази година от мерки, финансирани от бюджета за осигуряване за безработица, като финансовото въздействие се оценява на 5 625 000 леи.

Източник: https://mmuncii.ro

Социални петъци

13.05.2021 В продължение на традицията на Социалните петъци, в които през миналата година дискутирахме социалната политика по Закона за социалните услуги, продължаваме новата поредица от срещи, посветени на темата за партньорството при предоставянето на социалните услуги.

Предстояща среща: 14.05.2021 г. от 14:00 ч. до 16:00 ч.

За участие регистрирайте се на следния линк - https://forms.gle/bAxcN7GCWnY5GEex7

Разработена е Националната стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021-2027 г. (Румъния)

12.04.2021 Tози документ е един от основните резултати от проект „Укрепване на механизма за координиране на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“, осъществен с техническа помощ от Световната банка в периода 25.01.2019 г. - 25.11.2021г.

Общата цел на проекта беше да направи функциониращ „механизма за координиране на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“, ратифицирана от Румъния със Закон № 12/2006. 221/2010 г., с последващи изменения и допълнения.

Приоритетните области, поети от Румъния чрез тази стратегия, са следните: Достъпност и мобилност; Ефективна защита на правата на хората с увреждания; Професия; Социална защита, включително овластяване/рехабилитация; Независим живот и интеграция в общността, включително достъп до обществени услуги; Образование; Здраве; Политическо и обществено участие.

Източник: http://andpdca.gov.ro

Страници

  • Site Counter:140,726
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:220