Център за работа с деца на улицата - Видин

доставчик:
Свободен младежки център - Видин
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3700 ::: Видин ::: Област: Видин
Улица/ Номер:
Бачо Киро 5
Телефон: 094621213 ::: Fax: 094601983
Мобилен телефон:
0879315160
Е-поща: info@fyc-vidin.org ::: Web-site : csea.fyc-vidin.org
Мисия или главна цел/предназначение:
Превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения и др.
Целева/и група/и :

- Деца на улицата във възрастова група 5-18 години. Това са тези, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол; - Родителите, членовете на семейството/близкото обкръжение на децата.

Капацитет:
15 деца
Кратко описание:

Центърът предлага следните услуги: - Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните отношения; - Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки според сезона, санитарно-хигиенни услуги; - Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи/консултации на децата; - Психологическа подкрепа на децата и техните семейства; - Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици, професионално ориентиране и пред-професионална подготовка; - Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява на способностите на всяко дете; - Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране, локализиране на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване към ЦРДУ; - Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на неговите родители, друг законен представител на детето и/или членове на разширеното семейство; - Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните родители при издаване на документи за самоличност, за записване в училище, при търсене на работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при контакти с институции. Центърът се помещава в 4 помещения в ромския квартал на Видин, които са ремонтирани и подходящо обзаведени за дейността.

Местоположение:
  • Site Counter:159,917
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:151