Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания - Хърлец

доставчик:
Община Козлодуй
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3345 ::: с.Хърлец ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул.„Антим I ”№2
Телефон: 0878313827 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0000000
Е-поща: Cnstvhfu_harlets@abv.bg ::: Web-site : няма
Мисия или главна цел/предназначение:
Да се осигури качество на живот,което не допуска социално изключване на рисковите групи, гарантира предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа,фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугата.
Целева/и група/и :

Пълнолетни мъже и жени с физически увреждания с необходимост от задоволяване на ежедневните им потребности 24 часа в денонощието,в среда за живеене близка до семейната.

Капацитет:
15
Кратко описание:

Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания е социална услуга в общността от резидентен тип,дългосрочно предоставяща комплекс от услуги за задоволяване на ежедневните потребности на ограничен брой пълнолетни лица с физически увреждания, установени с Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК, в среда на живот близка до семейната.Общият капацитет на центровете е 45 места и представляв съвкупност от 3 отделни центъра с капацитет по 15 места .Два от тях с разположени в с.Хърлец и един в с. Гложене. Организиране на функционална и занимателна трудотерапевтична дейност според желанията и възможностите на потребителите. Съдействие за посещение на обществени сгради и културни средища. Получаване на специализирана медицинска рехабилитация и физиотерапия. Участия в културни, спортни мероприятия, екскурзии и разходки сред природата. Осигуряване на възможност за лични контакти със семейството и приятелите.

Местоположение:
  • Site Counter:231,559
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:16