Център за социална рехабилитация и интеграция - Бутан

доставчик:
Община Козлодуй
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3326 ::: с.Бутан ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул. Георги Димитров №82
Телефон: 091682580 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0886409255
Е-поща: csri_m@abv.bg ::: Web-site : няма
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за социална рехабилитация и интеграция е комплекс от социални услуги, свързани с извършването на рехабилитация – медицинска и социална, социални консултации, образователно обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.
Целева/и група/и :

Деца от малцинствените групи, деца в риск, възрастни хора и възрастни хора с увреждания, семейства/близки на изброените.

Капацитет:
30
Кратко описание:

ЦСРИ разполага с 3 материални бази – на ул.”Г.Димитров” 82, Център „Карина” в кв.”Надежда” и помещение на първи етаж в Кметство Гложене. Основните функции: • Социално консултиране; • Социално-правно консултиране; • Трудотерапия; • Лечебна рехабилитация; • Медицинско наблюдение и съдействие при контакти със съответни лечебни заведения; • Обучаващи функции; • Интеграционни функции; • Консултиране на близки на потребителите по проблемите на хората с увреждания; • Подпомагане социалната интеграция на лица с увреждания, чрез развитие на мрежа за социална подкрепа; • Информиране на лицата за социалните услуги на територията на Община Козлодуй; • Социално консултиране и подкрепена заетост.

Местоположение:
  • Site Counter:159,882
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:116