Център за обществена подкрепа - Козлодуй

доставчик:
Община Козлодуй
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 3320 ::: гр. Козлодуй ::: Област: Враца
Улица/ Номер:
ул. „Стефан Караджа”, до бл. 85
Телефон: 0973/80953 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0000000
Е-поща: ksu_kozloduy@abv.bg ::: Web-site : няма
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на Център за обществена подкрепа е да подобри качеството на живот на децата в тяхната семейна и социална среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите им и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство.
Целева/и група/и :

Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства.

Капацитет:
30
Кратко описание:

- Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; - Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институции. Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции и услуги от резидентен тип; - Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства; - Социално-педагогическо, психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства; - Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства; - Подкрепа и консултиране на семейства от общността; - Услуги по превенция на рисково поведение на деца и младежи от общността; - Предоставяне на социални услуги „Приемна грижа” и „Осиновяване”. Услугата се предоставя в сграда в центъра на града, на комуникативно място. Местоположението на сградата позволява удобна комуникация с всички квартали от града и институции работещи с деца и семейства. Услугата разполага с необходимите специалисти, кабинети на специалистите за индивидуална работа, помещение за групова работа, необходимото оборудване и санитарно помещение. Всички помещения отговарят на изискванията за осветление, вентилация и отопление. През зимата сградата се отоплява с централно парно отопление, през лятото се охлажда с климатици.

Местоположение:
  • Site Counter:161,633
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:57