Регионална дирекция за социално подпомагане - Добрич

доставчик:
Вид на структурата:
Public (state, municipal) body in the social sphere
Пощенски код: 9300 ::: гр.Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
пл. „Свобода“, № 5, ет. 9
Телефон: 058/605 659 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0000000
Е-поща: dobrich-rdsp@asp.government.bg ::: Web-site : няма
Мисия или главна цел/предназначение:
Провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане, целеви помощи, семейните помощи за деца, закрилата на детето и рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на областта в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, създават условия и съдействат за реализирането на програми и проекти в обслужваната административна област.
Целева/и група/и :

Деца, лица и семейства, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги на територията на областта, Дирекциите Социално подпомагане, общините и юридически лица на територията на областта.

Капацитет:
Кратко описание:

Функциите на Регионалните дирекции за социално подпомагане включват:

 • Координиране, контролиране и предоставяне на методическа помощ на дирекциите "Социално подпомагане";
 • Проучване на потребностите на населението в областта от социални помощи и социални услуги, координиране на дейностите по планиране и развитие на социалните услуги на областно ниво, включително изготвяне на становища и правят предложения до Агенцията за социално подпомагане за откриване, промяна на вида и/или капацитета и закриване на социални услуги, делегирани от държавата дейности;
 • Извършване на проверки, анализиране и отговар по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби;
 • Контролиране на изпълнението на мерките за закрила на детето;
 • Сътрудничество с областната и общинската администрация и с неправителствени организации при осъществяването на политиката в областта на социалната защита, закрилата на детето и социално включване на рисковите групи в областта;
 • Прием на граждани и консултации на физически и юридически лица по въпроси на социалното подпомагане, закрилата на детето и правата на хората с увреждания;
 • Поддържане и актуализиране на база данни на областно ниво;
 • Поддържане регистри на децата, които могат да бъдат осиновени, на осиновяващи и на приемни семейства;
 • Организиране дейността на комисиите по приемна грижа и др. 
Местоположение:
 • Site Counter:160,036
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:270