Дирекция Социално подпомагане – Добрич

доставчик:
Вид на структурата:
Public (state, municipal) body in the social sphere
Пощенски код: 9305 ::: гр.Добрич ::: Област: Добрич
Улица/ Номер:
бул."Добруджа " №8а
Телефон: 058/ 66-79-34, 66-89-13 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0000000
Е-поща: dsp-dobrich@asp.government.bg ::: Web-site : няма
Мисия или главна цел/предназначение:
Провежда държавната политика в областта на социалното и семейното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на съответните общини в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, създава условия и съдейства за реализирането на програми и проекти в обслужваните общини.
Целева/и група/и :

Деца, лица и семейства, нуждаещи се от социални помощи и социални услуги на територията на обслужваните общини
Общински администрации и юридически лица на същата територия.

Капацитет:
Кратко описание:

Функциите на дирекциите за социално подпомагане включват:

 • цялостната дейност по идентифициране (вкл. чрез издирване) на нуждаещи се, приемане на документи, проверки на място и събиране на информация, отпускане, изплащане и прекратяване на  на различни видове социални помощи;
 • дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;
 • осъществяване на текущата практическа дейност по закрила на детето в съответните общини, включително временно настаняване на деца при семейства на роднини и близки, в приемни семейства и в специализирани институции;
 • проучване потребностите на населението от социални услуги и координиране на дейностите по планиране и развитие на социалните услуги в съответните общини, включително чрез предложения до Регионалната дирекция Социално подпомагане за откриване, промяна във вида и/или на капацитета и закриване на социални услуги, делегирани от държавата дейности;
 • извършване на конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им включване в общността, дейности по извеждане и настаняване в специализирани институции, насочване към ползване на социални услуги в общността и реинтегриране;
 • извършване на проверки, анализиране и изготвяне на отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби, свързани със социалното подпомагане и закрилата на детето;
 • съдействие и сътрудничество с общински администрации, юридически лица и нуждаещи се граждани по отношение на социалното подпомагане и предоставянето на социални услуги, закрилата на детето и правата на хората с увреждания;
 • извършване на социални проучвания и предоставяне на информация на компетентните държавни органи по случаи с международен елемент на деца в риск.
Местоположение:
 • Site Counter:231,516
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:384