Център за приемна грижа за деца с тежки увреждания - Калараш

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Калараш
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 910002 ::: Калараш ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
Aleea Gradinitei nr.4
Телефон: +40242.3313999 ::: Fax: +40242.334.451
Мобилен телефон:
Е-поща: artanta_dragomir@yahoo.com ::: Web-site : www.dgaspc-cl.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентен вид (център за настаняване). Центърът за приемна грижа на деца с тежки увреждания има за цел осигуряване на настаняване, грижи, терапия и възстановяване и реинтеграция в семейството на деца с увреждания и / или в общността. Цели: Осигуряване на услуги за подпомагане за определен период от време; Да насърчава и защитава правата на децата с тежки увреждания, които временно или трайно са лишени от семейната си среда; Предотвратяване на изоставянето чрез предоставяне на безплатна терапевтична грижа; Да се намали периодът на институционализация; Интеграция - реинтеграция на децата с увреждания в собственото им семейство.  
Целева/и група/и :

Деца от 3 до 6 години в неравностойно положение.

Капацитет:
50
Кратко описание:

Капацитетът на социалната услуга е 50 места, деца и млади хора с тежки увреждания от 0 до 26 години. Намира се в окръг Кълъраш. Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • Социален работник, 1 човек, на пълно работно време;
 • 1 психолог, 1/5 натоварване;
 • 20 възпитатели;
 • 1 инструктор по образование;
 • 6 медицински сестри.
Местоположение:
 • Site Counter:231,519
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:387