Дневен център за деца „Св. Николай“ - Стефан сел Маре

доставчик:
Местен съвет
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 910077 ::: Стефан сел Маре ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
Gradinitei, nr. 36
Телефон: +40 242.530.077 ::: Fax:
Мобилен телефон:
+40 744.321.548
Е-поща: Mihaelalavinia.simion@yahoo.com ::: Web-site : www.primariastefan.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Св. Никола дневен център за деца е услуга за закрила на децата, чиято мисия е да се предотврати отделянето на деца от семейството, изоставянето и институционализирането на децата чрез осигуряване на дневни грижи, образование, отдих - социализация, консултиране, развитие на децата, както и дейности по подкрепа и консултиране на родителите. Общите цели на Дневния център за деца "Св. Никола" са следните: иницииране на алтернатива за деца със социален риск за осигуряване на подкрепа и консултиране на семействата на децата - бенефициенти, за да се преодолеят социалните пречки; предотвратяване на изоставянето чрез повишаване на качеството на живот на децата в затруднено положение; намаляване на риска от социално изключване на деца от социално маргинализирани семейства и стимулиране на личното им развитие; развитие на родителски умения и индивидуални възможности за социална интеграция в общността, за родители с ниски доходи или без доходи. предоставяне на образователни услуги, социална интеграция, отдих, социализация, консултиране, образование и професионално ориентиране, за да се предотврати дискриминационното явление, пред което е подложено детето в затруднено положение; повишаване на осведомеността в обществото относно проблема на детето в затруднено положение.  
Целева/и група/и :

деца от семейства в неравностойно положение, на възраст от 6 до 15 години, с местоживеене в Стефан Маре, окръг Кълъраш.

Капацитет:
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип, предлагащ социални услуги, се състои от следните видове специалисти:

 • Социален работник, на пълно работно време;
 • психолог, на пълно работно време;
 • медицинска сестра, 1/5 заетост;
 • педагог, на пълно работно време;
 • Учители, 2 лица, на пълно работно време.
Местоположение:
 • Site Counter:210,108
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:110