Център за консултиране и подкрепа - Калъраш

доставчик:
Протопопиат Кълъраш (структура на православната църква)
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 910002 ::: Калараш ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
Pompieri, nr. 26
Телефон: +40 242313056 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : no
Мисия или главна цел/предназначение:
Услуга, предоставяна на възрастни хора в общността. Целта на социалната услуга е да подобри качеството на живот на бенефициентите, да даде възможност и да ангажира общността, както и основните заинтересовани страни в развитието на общността, в предотвратяването, смекчаването или отстраняването на последствията от социално вредни събития, засягащи условията на живот на семействата на бенефициентите, но също и за предотвратяване и преодоляване на трудностите в общността.
Целева/и група/и :
 • Уязвими семейства (в риск от дезинтеграция, самотни родители);
 • Семейства, изложени на риск от бедност и социално изключване, или семейства с ниски доходи.
Капацитет:
15 семейства
Кратко описание:

Социалната услуга е насочена изключително към категориите бенефициенти, чиито нужди могат да бъдат решени чрез следните дейности:

 • Информационно и социално консултиране,
 • Социална диагностика, разработване на интервенционен план, насоки за услуги, управление на случаите, мониторинг на социални случаи, надзор на дейностите по социална работа,
 • Дейности за идентифициране на индивидуалните, семейните и груповите социални потребности;
 • Социални и развлекателни дейности;
 • Благотворителност: събиране, съхраняване и разпространение на храна, материална и финансова помощ.
Местоположение:
 • Site Counter:161,687
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:111