"Св. Стефан"- Приемна грижа - Перишуру

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Калараш
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 917195 ::: Перишуру ::: Област: Калараш
Улица/ Номер:
.
Телефон: +40 242346020 ::: Fax: +40 242346020
Мобилен телефон:
Е-поща: Centrul_perisoru@yahoo.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Центърът за приемна грижа за деца "Свети Стефан" в Перишору, окръг Кълъраш, е организиран като резидентна услуга под ръководството на Главна дирекция "Социално подпомагане и закрила на детето", без юридическа правосубектност, като основна мисия е осигуряването на достъп на деца / млади хора, за определен период от време, за настаняване, образование и обучение за социално-професионална и семейна интеграция или реинтеграция. Целта на услугата е да осигури закрилата, възпитанието и грижите на детето, временно или окончателно отделено от родителите в резултат на установяването на мярката за приемна грижа, съгласно предвидените в закона условия.
Целева/и група/и :

Деца и младежи, временно или трайно отделени от семействата си в резултат на установяването на мярката за приемна грижа, съгласно предвидените в закона условия.

Капацитет:
110
Кратко описание:

В рамките на Център за приемна грижа "Св. Стефан" в Перишору се осигуряват следните дейности: настаняване на бенефициентите по време на активното поддържане на мярката за осигуряване на защита, храна, лична хигиена, грижи за жилищни помещения, здравни грижи и здравен надзор, образование, развитие на умения, консултиране и емоционална подкрепа, надзор, социализация и културни дейности, реинтеграция в семейството и общността.
Центърът разполага с 8 къщи за деца: 3 къщи с 12 места, 2 къщи с 13 места и 3 къщи с 16 места. Всяка стая разполага с 2-3 места.
Къщите се състоят санитарни помещения, телевизионна зона за наблюдение, място за културни дейности. Храната се сервира във всяка къща, а се приготвя в кухнята на центъра.
Центърът е оборудван с медицинска и изолационна техника, административен павилион и оборудване за готвене и хранене.

Местоположение:
  • Site Counter:159,737
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:295