Дневен център "Каса Карис" - Михаил Когалничану

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Констанца
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 907195 ::: Михаил Когалничану ::: Област: Констанца
Улица/ Номер:
Str. Victoriei, nr. 3
Телефон: +4076222935 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspc-ct.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на Центъра е да предоставя социални и образователни услуги за предотвратяване на изоставянето на деца в риск. Основните цели на центъра са: Осигуряване на образователна подкрепа; Осигуряване на консултации за детето и неговото семейство; Училищна ориентация; Развитие на самостоятелни житейски умения; Социално подпомагане.
Целева/и група/и :

Деца в различни рисови ситуации от 8 до 17 години от област Констанца.

Капацитет:
15
Кратко описание:

Услугите, предоставяни в рамките на Центъра, целят повишаване на образователното равнище на бенефициентите, за да се избегнат ситуации на отпадане от училище или прекъсване, поради лоши реултати; Услуги в центъра:

 • Подпомогане на образователните нужди и подкрепа при подготовка на домашна работа;
 • Разработване на практически умения;
 • Дейности със социокултурен характер;
 • Поведенченски проблеми
  В рамките на организацията услугите се предоставят от мултидисциплинарен екип, състоящ се от: психолог, социален работник, медицинска сестра, специализиран възпитател, психо-педагог.
Местоположение:
 • Site Counter:159,940
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:174