"Мама Маргарите" дневен център - Констанца

доставчик:
Фондация "Джовани Бошко"
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 900007 ::: Констанца ::: Област: Констанца
Улица/ Номер:
Veniamin Costache, nr. 66
Телефон: +4241516040 ::: Fax: +40241690533
Мобилен телефон:
0241516040
Е-поща: Marta.n@donbosco.ro ::: Web-site : www.fgb.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на услугата е да се стреми да предотврати отпадането от училище за деца и младежи чрез разработването на програми за неформално образование и професионални квалификации в областта на информатиката, както и чрез предоставяне на социални услуги, специфични за деца в риск.
Целева/и група/и :

Деца и младежи от семейства в неравностойно положение, които представляват социален риск.

Капацитет:
100
Кратко описание:

В рамките на центъра се предоставят следните услуги:

  • Образователни - обучение;
  • Подкрепа при подготвянето на домашната работа,
  • Неформално обучение;
  • Самостоятелно развитие на житейски умения,
  • Обучение по информатика,
  • Консултации за деца и семейства.
    Екипът на услугата се състои от: учители, психолог, социален работник, социален педагог, специализиран преподавател.
Местоположение: