Център от семеен тип "Слънце" - Гюргево

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Гюргево
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Гюргево ::: Област: Гюргево
Улица/ Номер:
Gradinitei, nr. 4
Телефон: +40246214011 ::: Fax: +40246214011
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : dgaspcgr@yahoo.com
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на Центъра от семеен тип "Слънце" е да предоставя услуги за настаняване за фиксиран период, както и: грижи, формално и неформално образование за деца, за да се реинтегрират в естественото семейство. В семейния център "Слънце" се предоставят на децата емоционална подкрепа и консултиране, за да развият умения за независим живот, в зависимост от възрастта и способността им да разбират.
Целева/и група/и :

Малки деца в трудни ситуации.

Капацитет:
10
Кратко описание:

Центърът от семеен тип "Слънце" е жилищна структура на доставчика на социални услуги - Генерална дирекция "Социално подпомагане и закрила на детето" гр. Гюргево. Структурата е лицензирана съгласно действащата правна уредба и има за задача да осигури закрилата, възпитанието и грижите за детето, което е временно или трайно лишено от родителски грижи в резултат на установяването, съгласно условията, предвидени от закона, на мярка приемна грижа.
В семейния център "Слънце" децата ползват следните услуги:

 • Настаняване за определен срок;
 • Емоционална подкрепа и психологическо консултиране,
 • Образование,
 • Социализация и дейности за свободното време;
 • Реинтеграция в семейството и общността.
Местоположение:
 • Site Counter:231,508
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:376