Дневен център за деца “Св. Никола” - Филиаши

доставчик:
Архиепископията на Крайова
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 205300 ::: Филиаши ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
Str. Morii, nr. 2
Телефон: 0 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.m-ol.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Мисията на центъра е да предоставя социални и образователни услуги на деца от община Крайова и от съседни населени места, които идват от социално слаби семейства и представляват риск от отпадане от училище. Целта на центъра е да развие знанията и способностите на уязвимите деца, за да осигури тяхното психо-социално възпитание и развитие.
Целева/и група/и :

Деца и младежи на възраст от 5 до 16 години, които идват от семейства в неравностойно положение и са изложени на риск от отпадане от училище.

Капацитет:
50
Кратко описание:

В центъра се предлагат следните услуги:

  • Подкрепа за подготовка на домашните работи,
  • Подпомагане при ученето на уроци;
  • Групово и индивидуално психологическо консултиране;
  • Професионална терапия;
  • Дейности за развитие на жизнени умения;
  • Социално посредничество за семейството.
Местоположение: