Дом от семеен тип “Св. Васил“ - Крайова

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето – Долж
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
Str. Dr. Dimitrie Gerota,nr. 3
Телефон: +40351/806.856 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на социалната услуга "Св. Васил" е да осигури достъп на деца и младежи, които временно или окончателно са лишени от родителски грижи и за което е създадена специална защитна мярка, със специализирани услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот и някои от дейностите, свързани със семейната и социално-професионалната реинтеграция / интеграция.  
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалната услуги, предоставяна от Дом „Вероника“  са деца от 3 до 18 годишна възраст, както и младежи до 26 години, които продължават своето образование и които временно или окончателно са лишени от родителска грижа в резултат на установяването, съгласно условията и закона на мярка приемна грижа.

Капацитет:
20
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип предоставя следните социални услуги:

  • Настаняване с фиксиран срок;
  • Лична хигиена,
  • Образование
  • Емоционална подкрепа,
  • Консултиране,
  • Развитие на независими житейски умения,
  • Дейности за реинтеграция / интеграция на семейството
  • Дейности за социално-професионална реинтеграция / интеграция,
  • Отдих и социализация.
Местоположение: