Център за консултиране и подкрепа на детето, което е извършило престъпление и което не носи наказателна отговорност - Крайова

доставчик:
Главна дирекция Социално подмогане и закрила на детето – Долж
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
B-dul N. Titulescu, nr. 22
Телефон: +40351/403.840 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на Центъра за консултиране и подпомагане на детето, който е извършил престъпление и което не носи наказателна отговорност, е поведенческата рехабилитация и училищното, семейно и социално възстановяване на детето, което е извършило престъпление и не носи наказателна отговорност, и на което е създадена специална мярка за осигуряване на защита - специализиран надзор чрез предоставяне на специализирани мониторингови, консултантски и информационни услуги, както и предотвратяване и контрол на отклоняващите се действия или поведение на децата.
Целева/и група/и :

Бенефициерите на социалните услуги, предоставяни от Центъра за консултиране и подкрепа на детето, което е извършило престъпление и което не носи наказателна отговорност, са:

 • деца, които са извършили престъпления и не носят наказателна отговорност и за които е създадена специална мярка за осигуряване на защита - специализиран надзор;
 • естествено, разширено или заместващо семейство, според случая, на детето, което е извършило престъпление и не носи наказателна отговорност;
 • друг законен представител на детето, което е извършило престъпление и не носи наказателна отговорност;
 • местната общност.
Капацитет:
275
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип предоставя следните социални услуги:

 • мониторинг, консултиране и информация;
 • превантивни действия, базирани на протоколи за сътрудничество с други институции в общността.
Местоположение:
 • Site Counter:159,886
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:120