Дом "Вероника" - Крайова

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето – Долж
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
Str. Magnoliei, bl. 152 D, sc.1, ap. 6
Телефон: +40251/595.993 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на социалната услуга Дом „Вероника“ е да осигури достъп на деца  и младежи с увреждания, който временно или окончателно са лишен от родителски грижи и за които е предоставена специална защитна и е създадена мярка със специализирани услуги за настаняване, грижи, рехабилитация, образование и обучение за реинтеграция или социална интеграция.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалната услуги, предоставяна от Дом „Вероника“  са деца от 3 до 18 годишна възраст, както и младежи до 26 години, които продължават своето образование и които временно или окончателно са лишени от родителска грижа в резултат на установяването, съгласно условията и закона на мярка приемна грижа.

Капацитет:
6
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип предоставя следните социални услуги:

  • настаняване с фиксиран срок;
  • индивидуални грижи;
  • образование
  • емоционална подкрепа,
  • консултиране,
  • развитие на независими житейски умения,
  • дейности за реинтеграция / интеграция на семейството.
Местоположение: