Дом "Йоана" - Диощи

доставчик:
Главна дирекция Социално подмогане и закрила на детето – Долж
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Диощи ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
str. Santierului, nr. 47
Телефон: +40374/903.530 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на социалната услуга "Йоана" е да осигури достъп на детето / младото лице, което временно или окончателно е лишено от закрила на своите родители и за което е създадена специална защитна мярка, със специализирани служби на настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот и някои от дейностите, свързани със семейната и социално-професионалната реинтеграция / интеграция.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалните услуги, предоставяна от Дом "Йоана", са деца на възраст от 3 до 18 години, както и младежи до 26 години, които продължават обучението си, временно или трайно отделени от родителите си в резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия, на мярка приемна грижа.

Капацитет:
Кратко описание:

Мултидисциплинарният екип предоставя следните социални услуги:

  • настаняване с фиксирана продължителност;
  • лична хигиена,
  • образование
  • емоционална подкрепа,
  • консултиране,
  • развитие на независими житейски умения,
  • дейности за реинтеграция / интеграция на семейството,
  • дейности за социално-професионална реинтеграция / интеграция,
  • отдих и социализация.
Местоположение: