Дом "Крилете на Серафим" - Крайова

доставчик:
Главна дирекция Социално подмогане и закрила на детето – Долж
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 200134 ::: Крайова ::: Област: Долж
Улица/ Номер:
bvd Nicolae Titulescu, nr 22
Телефон: +40251 41365 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcdolj.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на услугата е да осигури достъп на детето / младежа, което временно или окончателно е лишено от закрилата на своите родители и за което е създадена специална защитна мярка, със специализирани услуги за настаняване, грижи, образование, емоционална подкрепа, консултиране, както и развитие на по-голямата част от уменията за независим живот и някои от дейностите, свързани със социално-професионалната реинтеграция / интеграция.
Целева/и група/и :

Деца и младежи на възраст от 3 до 18 години, както и младежи до 26-годишна възраст, които продължават обучението си, временно или трайно отделени от родителите си в резултат на налагането, съгласно предвидените от закона условия, на мярка приемна грижа.

Капацитет:
6 места (апартамент)
Кратко описание:

В рамките на центъра са осигурени следните услуги:

  • постоянно настаняване,
  • лична хигиена,
  • образование
  • емоционална подкрепа,
  • консултиране,
  • развитие на независими житейски умения,
  • дейности за реинтеграция на семейството,
  • социално-професионални интеграционни дейности,
  • отдих и социализация.
Местоположение: