Приемен център за спешни случаи - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Дробета - Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Crisan, nr 48 A
Телефон: +40352881125 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: centruldeminori@yahoo.com ::: Web-site : www.dgaspcmh.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Приемният център за спешни случи има за задача да осигурява закрила на детето за определен период от време, когато детето е изложено на непосредствен риск в своето семейство, разширено семейство или заместващо семейство. Целта на приемния център е да осигури закрила, растеж и грижи за деца, временно или трайно отделени от родителите им в резултат на установяването на мярка за настаняването при условията на Закон №. 272 от 2004 г. за защита и насърчаване на правата на детето, с последващо изменение и допълнение. Общата цел на центъра е да повиши качеството на условията на живот на децата, които са били институционализирани в среда, която е близка до семейството.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалните услуги, предоставяни в центъра, са:

 • Деца от 3 до 18 години
 • Деца с непосредствена опасност в собственото си семейство или разширено такова
 • ​Деца временно лишени от родителско грижи или от грижите на законните им  представители
Капацитет:
15
Кратко описание:

Социалната услуга в лицето на Приемният център за спешни случаи е създаден и управляван от Доставчика: Главна дирекция "Социално подпомагане и закрила на детето" Мехединци.
Предоставяни услуги:

 • настаняване за определен период от време, до прекратяване или замяна на мярката за настаняване / настаняване в приемния център за спешна помощ.
 • лична грижа - осигуряват се основни грижи: храна, облекло, хигиена
 • медицинска помощ - осигурява необходимите условия за постоянна идентификация и оценка на физическите, емоционалните и здравните нужди на всяко дете
 • образование - обучението на бенефициентите се подпомага и насърчава чрез подходящи средства и материали
 • социално подпомагане – правят се социални запитвания, поддържа се и актуализира базата данни, поддържа се връзка със семейството, извършват се специфични дейности с цел социална и семейна реинтеграция
 • развитие на независимите жизнени умения - осигурява социализация на бенефициентите, осигурява участието на бенефициентите в групови дейности и индивидуализирани програми, адаптирани към техните нужди
 • психологическо консултиране - психологическото консултиране се предоставя на децата за решаване на проблеми, свързани с тяхното психологическо развитие и за справяне с психосоциалните трудности, пред които са изправени
 • наблюдение - осигурява се защита на децата, персонала и посетителите от потенциално опасни събития и наранявания.
 • осигуряване на сигурна среда;
 • поддържане на връзки с разширеното семейство и други важни хора за детето.
Местоположение:
 • Site Counter:159,884
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:118