Защитено жилище ФАР - Гюргево

доставчик:
Главна дирекция за социално подпомагане и закрила на детето - Гюргево
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Гюргево ::: Област: Гюргево
Улица/ Номер:
Decebal, nr. 99
Телефон: 0 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Защитено жилище "ФАР" е част от Комплекса за защитени жилища за възрастни. То функционира от март 2008 г. с капацитет от 14 места. Мисията на защитеното жилище е да осигури настаняване, лична грижа, функционално възстановяване / рехабилитация и социална интеграция / реинтеграция за възрастни с умствени, психологически и свързани с тях заболявания.
Целева/и група/и :

Възрастни с умствени, психологически или свързани с тях заболявания.

Капацитет:
14
Кратко описание:

ФАР Защитено жилище осигурява социални услуги съобразно идентифицираните индивидуални нужди: грижи, възстановяване, рехабилитация, реинтеграция, социална защита на възрастни с увреждания от 18 до 65 години, за определен / неопределен период, за да се преодолеят трудностите, социалното изключване, насърчаване на социалното приобщаване, повишаване на качеството на живот и насърчаване на правата им в общността.
За да постигне своята цел, центърът организира и осъществява следните дейности:

 • Информация,
 • Оценка
 • планиране на дейности / услуги,
 • Лична хигиена,
 • Здравеопазване,
 • функционално възстановяване / рехабилитация,
 • Социални и културни дейности,
 • Социална интеграция / реинтеграция,
 • Настаняване и храна,
 • Рехабилитация и адаптиране към околната среда.
Местоположение:
 • Site Counter:160,051
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:285