Център за стари хора - Ончеси

доставчик:
Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето - Гюргево
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Ончеси ::: Област: Гюргево
Улица/ Номер:
Bisericii, 23
Телефон: +40731551709 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Целта на социалната услуга Център за стари хора е да предоставя социални услуги на възрастните хора съобразно нуждите, идентифицирани на индивидуално ниво, за да се преодолеят трудностите и да се повиши качеството на живот. Основните цели на Центъра са: Гарантиране на възможно най-голяма самостоятелност и безопасност на бенефициентите на социалните услуги; осигуряват грижи, които зачитат самоличността, почтеността и достойнството на възрастните хора; Стимулиране на участието на възрастните хора в обществения живот.
Целева/и група/и :

Стари хора в затруднено положение, минимална възраст 65 години.

Капацитет:
38
Кратко описание:

Центърът за стари хора в Ончеси е социална структура от резидентен тип, подчинена на Доставчика на социални услуги - Главна дирекция "Социално подпомагане и закрила на детето", гр. Гюргево. Центърът е лицензиран съгласно действащото законодателство и изпълнява ролята на предоставяне на социални услуги на възрастните хора в затруднено положение.
В рамките на Центъра за стари хора в Ончеси, възрастните хора се възползват от следните услуги:

 • Информация,
 • Оценка
 • планиране на дейности / услуги,
 • Лична хигиена,
 • Здравеопазване,
 • Настаняване за неопределен период от време,
 • Храна,
 • Почистване,
 • Социални дейности.
Местоположение:
 • Site Counter:161,612
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:36