Център за приемна грижа за деца с увреждания - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция Социано подпомагане и закрила на детето - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Дробета - Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Bulevardul Revolutiei 16-22 Decembrie 1989 nr.4
Телефон: +40252.321.139 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site : www.dgaspcmh.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Подсигуряване или осигуряване на достъп за деца за ограничен период от време с настаняване, грижи, образование и обучение за семейството и социално-професионална реинтеграция / интеграция. Целите на Центъра са: насърчаване на правото на детето да расте в семейната му среда, като му предоставя услуги за дневни грижи, образование, отдих, социализация, консултиране, развитие на умения за независим живот и т.н., както и подкрепа за неговото / нейното семейство да упражнява родителски права; намаляване на броя на институционализираните деца чрез интегриране / реинтеграция на детето в биологичното или разширено семейство.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на услугата са деца с увреждания, временно или трайно лишени от родителски грижи, в резултат на установяването на мярката за приемна грижа, съгласно предвидените в закона условия.

Капацитет:
48
Кратко описание:

Центърът предлага следните услуги: - настаняване, храна и грижи за деца с увреждания; - кърмене и грижи; - образователна програма, съобразена с възрастта, потребностите, потенциала за развитие, вида и степента на увреждане и особеностите на детето; - да се гарантира безопасността на децата; - неформално и информално обучение на деца с увреждания с цел усвояване на знания и независими умения за живот; - климат, благоприятен за развитието на личността на децата с увреждания; - осигурява на децата с увреждания, възможности за свободно време, отдих и социализация, които допринасят за тяхното когнитивно, социално и емоционално физическо развитие; - Комплексни програми за възстановяване, адаптирани към индивидуалните нужди на детето. - допринася за постигането на целите на Персонализираната интервенционна програма.
Центърът работи в сграда с приземен етаж и един етаж. Тя е организирана на 4 модула, два модула са на приземния етаж и 2 модула са на горния етаж. Всеки модул се състои от 3 спални с 4 места и всекидневна. Също на всеки етаж има трапезария, където децата на един етаж сервират ястия. Центърът има административни зони: офиси, магазин за хранителни стоки, перално помещение и т.н.

Местоположение:
  • Site Counter:159,707
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:265