Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания II - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Иларион Драгостинов” 3 А, вх. Б
Телефон: 062/ 69 00 63 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0887 112 004
Е-поща: cnst_vt_123@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за настаняване от семеен тип II за деца/младежи без увреждания е социална услуга в общността от резидентен тип, която осигурява среда, близка до семейната, за пълноценното израстване и развитие на деца и младежи на възраст от 3 до 29 години, за които към момента на настаняването не е възможно оставане и връщане в биологично  семейство, семейство на близки и роднини, приемно семейство или семейство на осиновители.
Целева/и група/и :

В Център за настаняване от семеен тип се настаняват деца и младежи от 3 до 29 години:

 • деца, лишени от родителска грижа;
 • деца, изведени от специализирани институции;
  младежи, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейна среда или да водят самостоятелен живот.
Капацитет:
14
Кратко описание:

Основна цел на услугата е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите чрез индивидуализиране на грижата и подкрепата в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот, възможности за развитие и социално включване.
Център за настаняване от семеен тип II за деца/младежи без увреждания предоставя услуги в среда, близкa до семейната:

 • Предоставяне на 24 часова грижа в защитена и благоприятна за развитието на децата и младежите среда;
 • Осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа;
 • Осигуряване задоволяването на здравни потребности;
 • Подпомагане на обучението и съдействие за включване в образователния процес;
 • Осигуряване на възможности за развитие на децата и младежите през свободното им време според техните способности и интереси – включване в различни форми и съпътстващи услуги;
 • Съдействие за обогатяването на биографията и идентичността на детето/ младежа, водене на личен дневник;
 • Консултиране и информиране;
 • Осигуряване на възможности за социално включване и подкрепа за водене на самостоятелен и независим начин на живот чрез обучение в жизнени и социални умения;
 • Подпомагане на напускащите услугата в тяхната социална и професионална реализация;

Работа с родители, близки и роднини, приемни семейства и кандидат осиновители, подкрепа и стимулиране на емоционална връзка.

Местоположение: