Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. Никола Габровски 49
Телефон: 062/ 67 00 31 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: cnst_vt@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
В Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца и младежи без увреждания, ние осигуряваме среда близка до семейната, постоянна грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот на деца, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното им семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство или осиновяване.
Целева/и група/и :

Деца с умствена изостаналост между 7 и 18-годишна възраст, които са живели в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост, Дом за деца лишени за родителска грижа на територията на Община Велико Търново,
Деца в риск между 7 и 18 годишна възраст, чийто родители поради здравословни, социални или други причини към момента не могат да им осигурят, родителска грижа, подслон и финансова подкрепа.

Капацитет:
8
Кратко описание:

Основна цел в дейността на ЦНСТ - Подобряване качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез осигуряване на грижа и подкрепа.
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания предоставя услуги в среда, близкa до семейната:

 • осигуряване на 24 часова грижа и подкрепа;
 • осигуряване задоволяването на здравни потребности;
 • осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа;
 • включване на детето в образователния процес и подпомагене на обучението;
 • консултиране и информиране, осигуряване на достъп до социални услуги;
 • обучение в жизнени и социални умения;
 • организиране на свободното време;
 • съдействие за пълноценно включване, разширяване на социалната мрежа за подкрепа и професионално ориентиране;

Работа с родители и приемни семейства, осиновители, в посока създаване /възстановяване на връзките със семейството.

Местоположение:
 • Site Counter:159,990
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:224