Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания І - Велико Търново

доставчик:
Община Велико Търново
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. Цветарска 14, ет. 2
Телефон: 062/65 26 69 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0885 545 645
Е-поща: cnstdm@abv.bg ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания І /ЦНСТ-І/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната на деца, лишени от родителска грижа, като им помага да формират своето бъдеще.
Целева/и група/и :

Ползвателите на услугата са деца от 3 до 18 години, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.

  Капацитет:
  15
  Кратко описание:

  Услугата цели осигуряване на качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез предлагане на индивидуална грижа и подкрепа.
  Предлагани услуги:
  ​Всяко дете получава услуги, съответстващи на неговите потребности и на заложените в плана за действие дългосрочни цели;

  • Грижи за здравето;
  • Образование съобразно индивидуалните възможности;
  • Осигурява безопасна и стимулираща среда за развитие;
  • Психологична подкрепа;
  • Жизнени умения за самостоятелен и независим живот;
  • Осмисляне на свободното време;
  • Други
  Местоположение: