Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания І - SOS Младежки дом - Велико Търново

доставчик:
SOS Детски селища България
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 5000 ::: Велико Търново ::: Област: Велико Търново
Улица/ Номер:
ул. „Охрид” 4
Телефон: 062/ 600-323 ::: Fax:
Мобилен телефон:
0879532885
Е-поща: office_vtmd@sosbg.org ::: Web-site : www.sosbg.org
Мисия или главна цел/предназначение:
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТ/ - социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство или осиновяване.
Целева/и група/и :

Деца от 14 до 18-годишна възраст, настанени от Дирекция „Социално подпомагане” със заповед и/или решение на Районен съд за ползване на социална услуга в общността. В ЦНСТ I – SOS Младежки Дом гр.Велико Търново се настаняват младежи и девойки, напуснали услугата, предоставена в SOS Детско селище гр. Трявна. При наличие на свободни места се настаняват приоритетно младежи и девойки в риск от община Велико Търново.

Капацитет:
15
Кратко описание:

Основна цел в дейността на ЦНСТ - Създаване и функциониране на среда и отношения близки до семейната, при които децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания предоставя услуги в среда, близкa до семейната:

 • Осигуряване на подслон на младежите в ЦНСТ I – SOS Младежки Дом, който гарантира здравословна среда на живот и зачита потребността им от лично пространство;
 • Осигуряване на балансирано и здравословно хранене на младежите в ЦНСТ I – SOS Младежки Дом;
 • Осигуряване на облекло, обувки и вещи от първа необходимост за младежите и девойките, настанени в ЦНСТ I – SOS Младежки Дом;
 • Осигуряване на достъп до здравни грижи за младежите и девойките;
 • Осигуряване на психологична подкрепа съобразно индивидуалните потребности на всяки младеж;
 • Осигуряване на достъп до подходящо образователно заведение за младежите и девойките, настанени в ЦНСТ I – SOS Младежки Дом;
 • Подкрепа на младежите за придобиване на знания, развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот;
 • Подкрепа за организиране свободното време на младежите и девойките и създаване на условия за отдих и почивка;
 • Работа с биологичното семейство на детето и поддържане на контакта с него, когато е в негов интерес;
 • Интегриране на ЦНСТ I – SOS Младежки Дом в живота на местната общност и създаване на партньорства – връзки и взаимодействие.
Местоположение:
 • Site Counter:160,015
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:249