Приемен център в отдела за спешни ситуации за деца на улицата - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 220132 ::: Дробета - Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Calugareni, nr. 1 bis
Телефон: +40252/ 214090 ::: Fax: +40252/ 328658
Мобилен телефон:
+40746704655
Е-поща: directive@dgaspcmh ::: Web-site : www.dgaspcmh.ro
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Приемният център за деца на улицата има за задача да осигури достъп за деца за настаняване, грижи, образование и обучение за определен период от време за тяхната реинтеграция в семейството или до установяване на специална мярка за закрила.Целта на Центъра за приемане за деца на улицата е да осигури за определен период от време достъп на децата на улицата до настаняване, образование и обучение за тяхното семейство и социална реинтеграция или предприемане на подходящи защитни мерки.Общата цел на центъра е да повиши качеството на условията на живот на институционализираните деца в среда, която е възможно най-близо до семейната среда.
Целева/и група/и :

Бенефициентите на социалните услуги, предоставяни от "Приемния център за деца на улицата" са:

 • деца, временно или трайно отделени от родителите си на възраст от 3 до 18 години;
 • деца на улицата;
 • деца, които временно са лишени от родителски грижи (укрити деца) или от законните им представители.
Капацитет:
16
Кратко описание:

Приемният център за спешна помощ за деца на улицата е резидентна, неправна услуга, която работи под крилото на Главна дирекция "Социално подпомагане и закрила на детето" Мехединци. Приемният център е учреден с решение на Областния съвет на 29.07.2016 г. и работи в рамките на службата за аварийна интервенция в областта на социалното подпомагане и насилието, подчинена на Главната дирекция в Мехединци.
В рамките на службата се провеждат дейности, за да се посрещнат социалните, както и специалните индивидуални, семейни или групови нужди, за да се преодолее рискът от социално изключване, да се насърчи социалното приобщаване и да се повиши качеството на живот.
Подкрепата за ежедневните дейности включва настаняване, храна, здравеопазване, образование, социално и психологическо консултиране, насърчаване на социални взаимоотношения (социализация), свободно време, необходими услуги за реинтеграция или подходяща защита на деца от улицата, достъп до други специални форми на защита, предоставена от закона, други услуги за подкрепа в различни ситуации на трудност.
Приемният център е организиран и функционира въз основа на разпоредбите на Закон №272 / 2004 за защита и насърчаване на правата на детето, Решение на Правителството на Румъния № 1434/2004 за одобряване на рамковите наредби за организацията и функционирането на услугите на децата, предотвратяващи отделянето на детето от семейството му и специалната закрила на детето, временно или окончателно лишено от родителска закрила и Наредба № 132/2005 за одобряване на задължителни минимални стандарти по отношение на услуги за защита на децата на улицата - Приложение 4, Минимални задължителни стандарти относно Приемния център за спешна помощ за деца на улицата, приложими и за осигуряване на достъпа на бенефициентите до информация за условията на приемане и предлаганите услуги.
Приемният център е резидентна услуга, която осигурява краткосрочно настаняване и грижи за деца за реинтеграция в семейството или, ако това не е възможно, до установяване на подходяща мярка за осигуряване на защита.
Услугата предоставя:

 • настаняване за определен период от време на деца за интегриране в семейството / до установяване на подходяща мярка за осигуряване на защита;
 • лична грижа - осигурява основна грижа: храна, сън, облекло, хигиена и др .;
 • медицинска помощ, предоставяна от здравни грижи;
 • развитие на независими житейски умения;
 • психологическо, социално и правно консултиране;
 • поддържане на връзките с разширеното семейство и други важни хора за детето;
 • осигуряване на сигурна среда;
 • емоционална подкрепа и терапия на травми;
 • реинтеграция в семейството и общността;
 • осигуряване на система за получаване, записване, решаване на жалби и рекламации за предоставяните услуги;
 • постоянно сътрудничество с професионалисти, органи на местното самоуправление и други услуги за детето и семейството в общността;
 • разработване на индивидуализирания план за закрила на всяко дете и преразглеждането му чрез мултидисциплинарния екип.
Местоположение:
 • Site Counter:159,895
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:129