Приемен център за спешни случаи – Комллекс за социални услуги - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Mihai Vitezu Nr. 4-6
Телефон: +40252321710 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: complexserviciisociale@yahoo.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга. Осигурява закрила на детето за определен период от време, когато детето е изложено на непосредствен риск в своето семейство, разширено семейство или заместващо семейство.
Целева/и група/и :
 • Деца от 0 до 3 години
 • Деца с непосредствена опасност в собственото си семейство или разширено такова, неглижирани или експлоатирани
 • Деца временно лишени от родителски грижи или от грижите на законните им  представители
Капацитет:
12
Кратко описание:

Центърът предлага следните услуги:

 • временно приемане и настаняване;
 • кърмене и грижи;
 • емоционална подкрепа и, според случая, психологическо консултиране;
 • образование;
 • реинтеграция в семейството и общността;
 • информация;
 • психологическо консултиране на дете и семейство;
 • правно консултиране;
 • специализирани услуги за овластяване и рехабилитация;
 • развлекателни и социални дейности;
 • настаняване.
Местоположение:
 • Site Counter:161,613
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:37