Дневен център за консултиране и подкрепа на родители и деца - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 220064 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Bld. Spl. Mihai Viteazu, nr. 4-6
Телефон: +40252321710 ::: Fax:
Мобилен телефон:
+40740802390
Е-поща: Bogorodita_laurentiu@yahoo.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Мисията на дневния център е да подкрепя и подпомага родителите да се справят с психосоциалните трудности като семейни взаимоотношения, да развиват родителски умения, да предотвратяват отделянето на децата от своето семейство и да подкрепят децата си, когато се появят проблеми в тяхното развитие. Целта на социалната услуга е да подкрепя и подпомага родителите / потенциалните родители да се справят с психо-социалните трудности, които засягат семейните отношения, за развитието на родителски умения, за да се предотврати отделянето на децата от своето семейство и подкрепа на децата, когато възникнат проблеми при тяхното развитие.
Целева/и група/и :
 • Разширени семейства/ аместващи семейства, които: изискват умения/способности за грижа за децата, адаптирани към новите психо-педагогически принципи в тази област; живеят в среда в неравностойно положение, където се практикуват модели на грижа и растеж на деца, които не се вписват или противоречат на общоприетите модели в общността; Установява съществуването/възникването на проблеми на семейното ниво, които засягат нормалното/хармоничното развитие на детето, или благоприятстват проявлението на някои поведения на децата, които застрашават тяхната семейна, социална, училищна и професионална интеграция;
 • Бъдещи родители, които искат да се научат преди раждането или осиновяването на деца;
 • Деца с проблеми в развитието и/или трудности при интеграция в семейството, училището или в общността, в която живеят.
Капацитет:
Кратко описание:
 • съветва родителите да преодоляват трудности (развод, загуба на работа, вътрешнофамилни конфликти, хронични заболявания, смърт на един от съпрузите и др.), което застрашава развитието на децата или създава риск от отделяне на децата от семейната среда;
 • информира родителите за покриване на потребностите на децата; засилване на родителските умения и знания относно подкрепата и образованието на детето;
 • подкрепя и съветва децата с трудности, свързани с развитието и / или интеграцията в семейните, училищните, социално-професионалните групи;
 • информира бенефициентите / потенциалните бенефициенти, публичните власти и широката общественост за своята област на дейност, като осигурява следните дейности:информационни кампании с плакати, реклами, листовки; дейности за популяризиране на услугите на центъра в медиите (телевизия, местно радио, публикации); срещи със специалисти, с други членове на местната общност, с цел информиране и повишаване на осведомеността им относно зачитането на правата на децата; изготвяне на доклади за дейността.
Местоположение:
 • Site Counter:160,058
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:292