Дневен център за деца с увреждания (аутизъм) - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
B-dul Revolutiei 16-22 Decembrie1989, nr. 4A
Телефон: +40352/401124 ::: Fax:
Мобилен телефон:
Е-поща: irinagabri@yahoo.com ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Осигурява настаняване през деня, специализирани програми и интервенции за деца с аутистичен спектър, за тяхната социална и училищна рехабилитация и интеграция.
Целева/и група/и :

Деца на възраст от 2 до 8 години, диагностицирани в аутистичен спектър.

Капацитет:
16
Кратко описание:

Центърът предлага следните услуги: осигуряване на дневна грижа и сигурност; дейности за отглеждане и възпитание на деца; оценка на децата и осъществяване на индивидуализирания план за намеса; формирането на умения за независим живот; консултантски и информационни дейности; Анализ на приложното поведение (ABA, PECS, Teach, мелотерапия, лудо терапия, кинезитерапия и професионална терапия, игри на открито, сензорна стимулация, организиране на празници и годишнини на деца, организиране на групи за подкрепа за родители / законни представители на деца.

Местоположение:
  • Site Counter:159,919
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:153