Дневен център за мониторинг, подпомагане и подкрепа на бременни жени, изложени на риск да изоставят детето си - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 220064 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Mihai Viteazu nr. 4-6
Телефон: +40252321710 ::: Fax: +40252328658
Мобилен телефон:
+40729839505
Е-поща: directie@dgaspcmh.ro ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Идентифициране, оценка, консултиране и мониторинг на бременни жени в рискови ситуации, улесняване на достъпа до специализирани здравни услуги, за да се предотврати изоставянето на деца и да се насърчи възможно най-много правото на живот и здраве и да се осигури подкрепа (материална и / или финансова).
Целева/и група/и :

Ученици, хора с психични разстройства, младежи от центрове за настаняване или хора в неравностойно положение, хора с ниско образование, без доходи, бременни жени в несигурно материално положение, непълнолетни от семейства, изправени пред материални затруднения.

Капацитет:
16
Кратко описание:

В рамките на Дневния център за мониторинг, подпомагане и подкрепа на бременни жени, предразположени към изоставяне на детето, са осигурени социални услуги за психологическо, правно, социално консултиране, а жените в затруднено положение се насочват там, за да търсят ръководство за решаване на техните проблеми.
Също така, бременните жени, предразположени да изоставят детето си или които застрашават нормалното развитие на детето, се наблюдават.
Осигурява се достъп до медицински услуги, до задължителна пренатална консултация по време на бременност.
Предлага се достъп до специализирани медицински услуги, акушерство и гинекология: поставяне на контрацептивни продукти, прекъсване на бременността, гинекологични посещения.
Препоръчва на млади жени контрацепция.
Предоставя материална подкрепа, състояща се от храна на семейства в неравностойно положение в област Мехединци.

Местоположение:
  • Site Counter:237,609
  • Registered Users:18
  • Unregistered Users:0
  • Since:12 Feb 2017
  • Visitors:
    • Today:50