Център за съвети и поддръжка за деца със заболявания от аутичния спектър

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
B-dul Revolutiei 16-22 Decembrie1989, nr.4
Телефон: 0 ::: Fax:
Мобилен телефон:
+40740/685870
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Предоставя индивидуални интервенции за възстановяване на хора с нарушения на аутистичния спектър и консултиране на техните семейства / законни представители.
Целева/и група/и :

Хора с нарушения на аутистичния спектър и техните семейства

Капацитет:
Кратко описание:

 

 • Развитие на умения за независим живот - придобиване на умения, които дават възможност на детето да развие нормален социален живот;
 • Емоционална подкрепа - Осигурява на децата и на семействата си конкретна подкрепа за преодоляване на трудните ситуации, пред които са изправени, по отношение на проблемите на децата с аутистичен спектър;
 • Предоставя система за получаване, записване и решаване на жалби, рекламации за предоставяните услуги;
 • Тя непрекъснато си сътрудничи с професионалисти, органи на местната власт и други детски и семейни услуги в общността;
 • Разработва специфични интервенционни програми;
 • Насочване към други услуги - ако се установи след оценката на положението на детето, че е необходимо да имате достъп до други услуги. Специализираният персонал съветва родителите / законните представители на детето да имат достъп до други услуги.
 • Осигурява специализирани терапии (приложен анализ на поведението - ABA, PECS, TEACH, мелотерапия, лудотерапия, кинезитерапия, професионална терапия, групова терапия и сетивна стимулация).

 

 

Местоположение:
 • Site Counter:160,063
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:297