Център за грижи и подкрепа Стрехаиа - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in a specialized institution
Пощенски код: 0 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
T. Vladimirescu
Телефон: +40252371383 ::: Fax: +40252371383
Мобилен телефон:
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна грижа. Мисия: Предоставяне на социални услуги на хора с увреждания в една от следните ситуации: лицето няма човек, който да го поддържа финансово или не може да изпълнява задълженията си, човекът не може да живее сам лицето се нуждае от медицински надзор, който не може да бъде осигурен у дома, лицето няма дом. Основни цели: повишаване на качеството и разнообразяване на социалните услуги, предлагани на бенефициентите; Поддържане на връзки със семейството; Насърчаване на позитивен имидж на бенефициентите в общността; повишаване на личната автономност.
Целева/и група/и :

Възрастни с увреждания от област Мехединци, които поради своите увреждания не могат да се грижат за собственото си семейство.

Капацитет:
35
Кратко описание:
 • настаняване за неопределен период от време;
 • лична грижа – осигурява се основна грижа: храна, настаняване, облекло, хигиена и др .;
 • медицинска помощ, осигурена от семейния лекар, медицинските сестри;
 • наблюдение на здравето, администриране на лекарства;
 • надзор - гарантиране, че бенефициерите извършват своите дейности в пълна безопасност;
 • емоционална подкрепа - осигурява бенефициентите и семейството им конкретна подкрепа и насърчава поддържането на връзки с разширеното семейство и други важни или близки лица;
 • осигуряване на сигурна среда - осигуряване на необходимите правни и предпазни мерки за гарантиране на защитата на бенефициерите, персонала и посетителите от потенциално вредни събития и аварии;
 • храна - осигурява на бенефициентите адекватно хранене от качествена и количествена гледна точка, като се вземат предвид възрастта, нуждите и предпочитанията им съгласно действащото законодателство чрез подготовка и разпределение на 3 горещи хранения на ден и 2 закуски;
 • почистване - осигуряване на хигиенните и санитарните условия в помещенията, в които функционира центърът, съгласно действащото законодателство;
 • поддържане на връзки с разширеното семейство и други важни бенефициенти - осигуряване на конкретна подкрепа и насърчаване да поддържат връзки с разширеното семейство и други важни или близки членове на семейството, а семейството и другите лица, близки до бенефициента, участват възможно най-много в живота по време на неговия престой в центъра, така че неговата / нейната фамилна и социална реинтеграция / интеграция да бъде подготвена и изпълнена при най-добрите условия;
 • реинтеграция на семейството и общността - осигуряване на подходяща подготовка на бенефициента от центъра за семейна и / или социална реинтеграция;
 • социализация и културни дейности - осигуряване на възможности за бенефициентите да прекарват свободното си време и социализация;
Местоположение:
 • Site Counter:159,995
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:229