Център за възстановяване Стрехаиа - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 0 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Tudor Vladimirescu 101
Телефон: +40252371383 ::: Fax: +40252371383
Мобилен телефон:
+40740435879
Е-поща: ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Дневен център. Осигурява амбулаторни услуги за възстановяване на неврологични заболявания на хора с увреждания, защита, подслон, грижи, консултиране, дейности съобразно специфичните нужди. Предлага услуги за подпомогане на лица с настаняване в центрове и услуги на Главна дирекция Социално подпомагане и закрила на детето, които живеят в района на Стрехая. Цели: Възстановяване на неврологични заболявания Поддържане на връзки със семейството; Насърчаване на позитивен имидж на бенефициентите в общността; Увеличаване на личната автономия; Реинтеграция в семейството.
Целева/и група/и :

Подпомаганите лица от резидентните центрове на ГД СПЗД Мехединци, както и лица с увреждания, които имат местоживеене в района на Стрехая и имат право на социално подпомагане по отношение на социално-медицинското положение и икономическите им ресурси или лица, които са в една от следните ситуации:

 • Сертифициране на нивото на инвалидност
 • Лица, приети в един от резидентните центрове на ГД СПЗД Мехединци
 • Хората, които нямат собствени доходи
 • Лица, които не могат да живеят сами
 • Лица, които не могат да посрещнат своите социалномедицински нужди.
Капацитет:
Кратко описание:
 • Медицинска помощ и грижи - регистрация на медицински досиета;
 • Палиативна помощ;
 • Социализация и дейности за свободното време - участие на общността в дейности, прецизиране на взаимоотношенията с други бенефициенти;
 • Консултации и информация - консултации и информация за бенефициентите по административни, икономически, правни и религиозни въпроси;
 • Възстановяване и функционална рехабилитация чрез програми с цел поддържане или подобряване на функционалната автономия на бенефициентите;
 • Оценка на индивидуалните потребности според индивидуалната ситуация на всеки бенефициент.
Местоположение:
 • Site Counter:161,693
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:117