Приют за жертви на домашно насилие - Дробета - Турну Северин

доставчик:
Главна дирекция “Социално подпомагане и закрила на детето“ - Мехединци
Вид на структурата:
Social service provided in the community
Пощенски код: 220132 ::: Дробета-Турну Северин ::: Област: Мехединци
Улица/ Номер:
Calugareni, nr. 1 bis
Телефон: +40252/ 214090 / 0252/ 324460 ::: Fax: +40252/328658
Мобилен телефон:
+40746704655
Е-поща: directive@dgaspcmh ::: Web-site :
Мисия или главна цел/предназначение:
Резидентна услуга.  Приютът за жертви на домашно насилие има като мисия защитата, настаняване, грижи и консултиране на жертвите на домашно насилие и техните деца в извънредни ситуации. Целта на Приюта за жертви на домашно насилие е да осигурят за определен период от време защита срещу агресора, както и помощ за жени, жертви на домашно насилие, и непълнолетни, за които се грижат, в съответствие със Закон 217/2003 за превенцията и борба с домашното насилие, впоследствие изменени и допълнени. Общата цел на центъра е да повиши качеството на живот на жертвите на домашно насилие, както и на техните деца.
Целева/и група/и :
 • бенефициентите на социалните услуги, предоставяни в рамките на Приюта за жертви на домашно насилие, са жертвите на домашно насилие (които са били физически, психически, сексуално или по друг начин увредени от член на семейството)
 • членовете на техните семейства, като ги подкрепят (консултиране и информация)
Капацитет:
6
Кратко описание:

Пприютът за жертви на домашно насилие е резидентна, неправна услуга, която функционира в рамките на ГД СПЗД Мехидинци, чиято мисия е да насърчава семейните ценности, да интегрира и подпомага семейството, да предотвратява и да се бори с насилието в техните отношения и да подкрепя членовете на семействата в ситуации на домашно насилие.
Приютът за жертви на домашно насилие работи в съответствие с разпоредбите на Закон №. 217/2003 г. за превенция и борба с домашното насилие, както и с изменената и допълнена впоследствие версия, разпоредбите на Наредба №. 383/2004 за одобряване на стандартите за качество на социалните услуги в областта на закрилата на жертвите на домашно насилие, издадено от Министерството на администрацията и Министерството на здравеопазването, бр. 304/2004, 385/2004 и 1018/2004 за одобряване на Инструкциите за организация и функциониране на звената за превенция и борба с домашното насилие.

Приютът за жертви на домашно насилие е резидентна услуга, която осигурява основни и краткосрочни грижи за жертвите.

Основните услуги, които приютът за жертви на домашно насилие осигурява са:

 • настаняване на жертви в извънредни ситуации;
 • лична грижа - осигурява основна грижа: храна, сън, облекло, хигиена и др .;
 • медицинска помощ, предоставяна от здравни грижи;
 • развитие на независими житейски умения;
 • психологическо, социално и правно консултиране;
 • информация;
 • осигуряване на сигурна среда;
 • емоционална подкрепа и терапия на травми;
 • осигуряване на система за получаване, записване, решаване на жалби и рекламации за предоставяните услуги;
 • постоянно сътрудничество с професионалисти, органи на местната власт и други обществени и други услуги за дете и семейство в общността.
  Приютът за жертви на домашно насилие може да бъде описан като красив дом, организиран със специални грижи, за да осигури на жертвите топлината на дома, която те не са се ползвали досега.
Местоположение:
 • Site Counter:159,904
 • Registered Users:18
 • Unregistered Users:0
 • Since:12 Feb 2017
 • Visitors:
  • Today:138